Jaarverslagen

Jaarverslag 2022: Hans Mommaas, Ecologische Autoriteit en meer.


Het position paper ter gelegenheid van 35 jaar Commissie voor de milieuefffectrapportage, inspireerde Hans Mommaas - toen nog PBL-directeur - om te solliciteren. Op 1 november 2022 startte hij als voorzitter van de Commissie m.e.r. Hans Mommaas trof een professioneel werkend bureau te midden van een breed netwerk van betrokken deskundigen. Belangrijk, gezien de grote, complexe en ingrijpende omgevingsvraagstukken waarmee Nederland de komende decennia te maken krijgt. De verduurzaming van de relatie tussen voedsel, landbouw en natuur; een meer circulair grondstoffengebruik; de ruimtelijke kwaliteit van stad en land. Daar liggen evidente kansen voor milieueffectrapportage als coördinerend instrument om de kwaliteit van de omgeving in samenhang en aan de voorkant van planprocessen in de gaten te houden.

2022 betekende ook de geboorte van de Ecologische Autoriteit. Hoe staat de Nederlandse natuur ervoor en wat moet er gebeuren om uit de stikstofcrisis te komen? Dat zijn grote maatschappelijke vragen waarbij politieke en economische belangen een belangrijke rol spelen. Midden in dat debat toetst de Ecologische Autoriteit onafhankelijk en onpartijdig de onderbouwing van de maatregelen die worden genomen om te (blijven) voldoen aan Europese regels om de natuur te beschermen. Met de adviezen van de Ecologische Autoriteit kunnen beleidsbepalers gefundeerde keuzes maken. De Ecologische Autoriteit maakt gebruik van ruim 35 jaar ervaring en kennis van de Commissie m.e.r. Die beproefde aanpak biedt houvast in turbulente tijden.

Wat ons internationale werkveld betreft, zijn we in 2022 langzaam uit de Covid pandemie geraakt en groeien we weer naar ons gebruikelijke activiteitenniveau. Opvallend is het aantal overeenkomsten dat we afsloten voor langjarige samenwerking: met de Centraal Afrikaanse Bosbouwcommissie, met de West Afrikaanse Economische en Monetaire Unie, met IGF, de Volta Basin autoriteit, Senegal en Jordanië. 2022 was ook het laatste jaar van de 2017 – 2022 samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. In een onafhankelijke evaluatie is teruggekeken op de impact van ons werk. We zijn trots op de zeer positieve eindconclusies. Een mooie basis voor het nieuwe tienjarenprogramma dat met ingang van 2023 start.

Jaarverslag 2022
Financieel jaarverslag 2022 incl WNT