Disclaimer

De Commissie voor de milieueffectrapportage besteedt uiterste zorgvuldigheid aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie op haar website. Toch kunnen er onjuistheden of fouten in voorkomen. De Commissie mer wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade die voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze website.

De Commissie mer behoudt zich het recht voor om informatie afkomstig van derden in redelijkheid aan te passen voor gebruik op deze website. Wanneer informatie geleverd door derden naar het inzicht van de Commissie mer niet interessant is voor haar websitebezoekers, dan behoudt zij zich het recht voor te weigeren deze informatie te publiceren zonder daarvoor verantwoording te hoeven afleggen.

De Commissie is van mening dat al het materiaal op deze website rechtmatig gepubliceerd is. Mocht de Commissie naar uw mening inbreuk maken op rechten van een derde, dan verzoeken wij u onmiddellijk contact met ons op te nemen. We zullen dan in contact treden met de rechthebbende om alsnog toestemming voor publicatie te verkrijgen, of het materiaal direct te verwijderen.