3711. Waterstofnetwerk Noord-Nederland Noord

Beide ministers willen een hoofdnet voor waterstoftransport in Groningen aanleggen. In de toekomst maakt dit deel uit van een landelijk netwerk. Voordat de ministers hierover besluiten worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Het is een rapport in twee fasen. Eerst wordt gekeken naar de effecten van verschillende tracés. In fase 2 wordt het voorkeurstracé uitgewerkt.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-12-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
08-09-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
16-11-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het onderzoek gaat nu over de aanleg van nieuwe leidingen en het geschikt maken voor waterstof van bestaande aardgasleidingen. Dit is bepalend voor onderdelen van het netwerk die later aan bod komen, zoals ontvangststations, productielocaties en verbindingen naar de rest van het land. De Commissie adviseert daar in het milieurapport goed aandacht te besteden. Ook adviseert de Commissie om bij het vergelijken van de verschillende tracés mee te wegen of en hoe de milieugevolgen verminderd kunnen worden. Tenslotte vindt de Commissie het belangrijk dat het rapport beschrijft hoe de veiligheid en het mogelijk optreden van waterstoflekkages worden gemonitord.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
drs. Allard van Leerdam
dr. Heleen van Londen
Sjoerd Post

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hynetwork Services

Bevoegd gezag
De minister voor Klimaat en Energie
De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D08.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van gas , olie of CO2-stromen ten behoeve van geologische opslag of de wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van chemicali├źn in gevoelig gebied ingeval transport aardgas >= 5km of ingeval transport van olie, CO2-stromen of gas, niet zijnde aardgas, >=1 km
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj

Bijgewerkt op: 16 nov 2023