Mer-procedure bij projecten

Procedurestappen mer bij projecten

De procedurestappen van mer sluiten zo veel mogelijk aan bij de procedure van het te nemen besluit. Een project-mer-plicht kan gelden voor besluiten zoals:

  • een omgevingsvergunning
  • een projectbesluit
  • een omgevingsplan 

Stap-voor-stap

Hieronder wordt stap-voor-stap uitgelegd hoe de procedure meestal verloopt.

1. Kennisgeving voornemen (niet altijd verplicht)

Een kennisgeving van het voornemen is alleen verplicht bij een projectbesluit of een omgevingsplan. De kennisgeving is geen stap in de mer-procedure, maar onderdeel van de procedure van het besluit. Verplicht is om te beschrijven hoe wordt omgegaan met participatie. Het is logisch om in de kennisgeving en bij de invulling van de participatie de relatie met mer op te nemen.

2. Eventueel vraagt initiatiefnemer aan bevoegd gezag advies over reikwijdte en detailniveau

De initiatiefnemer kan (vrijwillig) advies vragen aan het bevoegd gezag over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen milieueffectrapport. Het is dan handig om een conceptnotitie reikwijdte en detailniveau op te stellen. Daarin kan het project worden beschreven en welke alternatieven en milieueffecten relevant zijn. 

Als de initiatiefnemer om advies vraagt, moet het bevoegd gezag dat geven en daarbij adviseurs en bestuursorganen betrekken. Het bevoegd gezag kan (vrijwillig) een advies vragen aan de Commissie mer over de reikwijdte en het detailniveau. Wanneer de Commissie adviseert, stelt zij een werkgroep samen en brengt zij schriftelijk een openbaar advies uit.

3. Milieueffectrapport

De initiatiefnemer stelt een milieueffectrapport op. Als het bevoegd gezag een advies over het reikwijdte en detailniveau heeft gegeven, moet het milieueffectrapport ook worden gebaseerd op dat advies.

4. Aanvraag besluit

Het milieueffectrapport is een bijlage bij de aanvraag om een besluit, zoals een vergunning of een projectbesluit. Als het milieueffectrapport niet bij de aanvraag zit, wordt deze buiten behandeling gelaten. De aanvrager krijgt dan de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn de aanvraag aan te vullen.

5. Terinzagelegging 

Het bevoegd gezag legt het ontwerpbesluit en het milieueffectrapport samen ter inzage. 

6. Inspraak en eventueel advies

Iedereen kan zienswijzen indienen op het milieueffectrapport en de aanvraag/het ontwerpbesluit. De Commissie mer kan op verzoek het milieueffectrapport toetsen en een toetsingsadvies uitbrengen. Dit kan ook als de Commissie niet heeft geadviseerd in de fase van reikwijdte en detailniveau.

7. Definitief besluit

Het bevoegd gezag neemt een besluit. Het geeft daarbij aan hoe rekening is gehouden met het milieueffectrapport en eventueel het advies van de Commissie mer. Verder beschrijft het bevoegd gezag de aanzienlijke milieueffecten en de maatregelen om deze te vermijden. Daarnaast worden eventuele monitoringsmaatregelen en -procedures vastgesteld.

8. Bekendmaking besluit

Het besluit wordt bekendgemaakt. De bekendmaking vindt plaats conform de procedure van het besluit. Ook wordt het besluit meegedeeld aan degenen die zienswijzen hebben ingediend. De betrokken adviseurs wordt in ieder geval mededeling gedaan van het besluit, als van hun advies wordt afgeweken. 

9. Monitoring

Het bevoegd gezag geeft in het besluit aan of en voor welke milieueffecten monitoring nodig is, en hoe de monitoring eruit moet zien. De monitoring wordt uitgevoerd door de initiatiefnemer. De resultaten van de monitoring worden doorgegeven aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag neemt zo nodig aanvullende maatregelen om negatieve gevolgen voor het milieu te beperken.