Mer-procedure bij plannen

Procedurestappen mer bij plannen

De procedurestappen van mer sluiten zo veel mogelijk aan bij de procedure van het vast te stellen plan of programma. Een plan-mer-plicht kan gelden voor onder andere:

  • een omgevingsvisie
  • een programma
  • een omgevingsplan 
  • een voorkeursbeslissing (voor een projectbesluit)

Stap-voor-stap

Hieronder wordt stap-voor-stap uitgelegd hoe de procedure meestal verloopt.

1. Kennisgeving voornemen (niet altijd verplicht)

Een kennisgeving van het voornemen is alleen verplicht bij een projectbesluit met voorkeursbeslissing of een omgevingsplan. De kennisgeving is geen stap in de mer-procedure, maar onderdeel van de procedure van het plan of programma. Verplicht is om te beschrijven hoe wordt omgegaan met participatie. Het is logisch om in de kennisgeving en bij de invulling van de participatie de relatie met de mer op te nemen.

2. Bevoegd gezag bepaalt reikwijdte en detailniveau 

Het bevoegd gezag bepaalt de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen milieueffectrapport. Het is dan handig om een conceptnotitie reikwijdte en detailniveau op te (laten) stellen. Daarin kan het plan of programma worden beschreven en welke alternatieven en milieueffecten relevant zijn. 

Het bevoegd gezag vraagt de wettelijke adviseurs een advies over de reikwijdte en het detailniveau. Daarnaast kan het bevoegd gezag (vrijwillig) een advies vragen aan de Commissie mer hierover. Wanneer de Commissie adviseert, stelt zij een werkgroep samen en brengt zij schriftelijk een openbaar advies uit.

3. Milieueffectrapport

Het bevoegd gezag stelt een milieueffectrapport op dat mede is gebaseerd op de eerder bepaalde reikwijdte en het eerder bepaalde detailniveau.

4. Kennisgeving en terinzagelegging 

Het bevoegd gezag geeft kennis van het milieueffectrapport en het ontwerp-plan of -programma en legt beide voor zes weken ter inzage. 

6. Inspraak en advies Commissie mer 

Iedereen kan zienswijzen indienen op het milieueffectrapport en het ontwerp-plan of -programma. Uiterlijk op het moment van terinzagelegging vraagt het bevoegd gezag aan de Commissie mer advies over het milieueffectrapport. Dit advies is verplicht.

7. Vaststellen plan of programma

Het bevoegd gezag stelt het plan of programma vast. Het geeft daarbij aan hoe rekening is gehouden met het milieueffectrapport, het advies van de Commissie mer en ingediende zienswijzen. Verder beschrijft het bevoegd gezag de aanzienlijke milieueffecten en de maatregelen om deze te vermijden. Daarnaast worden eventuele monitoringsmaatregelen en -procedures vastgesteld.

8. Bekendmaking plan of programma

Het besluit wordt bekendgemaakt. De bekendmaking vindt plaats conform de procedure van het plan of programma. Ook informeert het bevoegd gezag degenen die zienswijzen hebben ingediend. Aan de betrokken adviseurs wordt in ieder geval mededeling gedaan van het besluit, als van hun advies wordt afgeweken. 

9. Monitoring 

Het bevoegd gezag geeft in het plan of programma aan of en voor welke milieueffecten monitoring nodig is, en hoe de monitoring eruit moet zien. De resultaten van de monitoring stelt het bevoegd gezag elektronisch beschikbaar. Het bevoegd gezag neemt zo nodig aanvullende maatregelen om negatieve gevolgen voor het milieu te beperken.