Veelgestelde vragen

Wat is de adviestermijn?
De officiële adviestermijn is zes weken. In overleg bepalen we de exacte planning en termijn.

Neemt de Commissie zienswijzen mee in haar advies?
Wij nemen standaard geen zienswijzen mee in ons advies, maar het kan wel en we zijn er ook voorstander van. Onze adviezen winnen aan kwaliteit als we specifieke, lokale informatie kunnen meenemen. We hebben ongeveer drie weken nodig om de zienswijzen te beoordelen en te verwerken. Deze periode bepalen we in overleg. Lees er meer over bij Zienswijzen.

Welke stukken moet ik aanleveren?
Bij de start van het adviestraject ontvangen wij graag alle relevante stukken digitaal. Dit mag ook een link zijn. 

Bepaalt de Commissie m.e.r. of een project doorgaat? 
Nee, wij zeggen niets over de wenselijkheid van een activiteit of een te kiezen alternatief. Wij kunnen aangeven wat er voor het milieueffectrapport onderzocht moet worden en of de informatie in het rapport juist en volledig is. Het bevoegd gezag kan met het rapport het milieu volwaardig meewegen bij een besluit over het project. 

Kan iedereen de Commissie m.e.r. om advies vragen?
Alleen het bevoegd gezag kan om een officieel advies vragen. Iedereen is wel welkom bij ons met vragen over het m.e.r.-proces en met praktijkvragen rond milieueffectrapportage.

Waarom is een locatiebezoek nodig?
De werkgroep gaat op locatiebezoek om een goed beeld te krijgen van het project, het gebied en de belangrijke milieuaspecten.

Wat doet de Commissie met essentiële tekortkomingen?
Als we bij de toetsing constateren dat essentiële informatie voor het besluit ontbreekt, dan sturen wij het bevoegd gezag een voorlopig advies met deze conclusie. Er zijn dan twee mogelijkheden:

  • We brengen dit advies uit.
  • Het bevoegd gezag vraagt de Commissie de advisering op te schorten om de initiatiefnemer de gelegenheid te geven het milieueffectrapport aan te vullen. We schorten de advisering dan voor ongeveer zes weken op. Om de transparantie te waarborgen, plaatsen we het voorlopige advies op onze website. Als de aanvulling er na de afgesproken periode niet is, brengen we het advies alsnog uit.

Kunnen plan-m.e.r. en project-m.e.r. gecombineerd worden?
Als voor een activiteit gelijktijdig zowel een m.e.r.-plichtig plan als een m.e.r.-plichtig besluit wordt voorbereid, dan kan één milieueffectrapport worden gemaakt (art. 14.4b Wm). Hiervoor geldt dan de uitgebreide m.e.r.-procedure. Dit geldt overigens alleen als het plan uitsluitend wordt voorbereid vanwege de inpassing van die activiteit in dat plan.
Bijvoorbeeld: Voor een stortplaats wordt een Wm-vergunning voorbereid. Tegelijkertijd wordt een bestemmingsplan gemaakt waarin de stortplaatslocatie wordt bestemd. Nu kan worden volstaan met het maken van één gecombineerd plan-/project-milieueffectrapport. 

Wat is een m.e.r.-beoordeling?
Voor sommige activiteiten is het verplicht om een m.e.r. uit te voeren. Voor veel ook niet. Het bevoegd gezag moet zelf bepalen of een milieueffectrapport nodig is. Dit is een m.e.r.-beoordeling. Het besluit van het bevoegd gezag heet het m.e.r.-beoordelingsbesluit. Zie ook de factsheet M.e.r.-beoordeling

Is bezwaar en beroep mogelijk bij m.e.r?
Er bestaat geen eigenstandige bezwaar- of beroepmogelijkheid bij m.e.r. In bezwaar of beroep tegen het moederbesluit kan wel worden aangevoerd dat bijvoorbeeld ten onrechte geen m.e.r.-procedure is doorlopen of dat het milieueffectrapport niet aan de wettelijke inhoudseisen voldoet.