Veelgestelde vragen

Wat is de adviestermijn?
De officiële adviestermijn is zes weken. In overleg bepalen we de exacte planning en termijn.

Neemt de Commissie zienswijzen mee in haar advies?
Wij nemen standaard geen zienswijzen mee in ons advies, maar het kan wel en we zijn er ook voorstander van. Onze adviezen winnen aan kwaliteit als we specifieke, lokale informatie kunnen meenemen. We hebben ongeveer drie weken nodig om de zienswijzen te beoordelen en te verwerken. Deze periode bepalen we in overleg. Lees er meer over bij Zienswijzen.

Welke stukken moet ik aanleveren?
Bij de start van het adviestraject ontvangen wij graag alle relevante stukken digitaal. Dit mag ook een link zijn. 

Bepaalt de Commissie of een project doorgaat? 
Nee, wij zeggen niets over de wenselijkheid van een activiteit of een te kiezen alternatief. Wij kunnen aangeven wat er voor het milieueffectrapport onderzocht moet worden en of de informatie in het rapport juist en volledig is. Het bevoegd gezag kan met het rapport het milieu volwaardig meewegen bij een besluit over het project. 

Kan iedereen de Commissie om advies vragen?
Alleen het bevoegd gezag kan om een officieel advies vragen. Iedereen is wel welkom bij ons met vragen over het mer-proces en met praktijkvragen rond milieueffectrapportage.

Waarom is een locatiebezoek nodig?
De werkgroep gaat op locatiebezoek om een goed beeld te krijgen van het project, het gebied en de belangrijke milieuaspecten.

Wat doet de Commissie als essentiële informatie voor het besluit ontbreekt?
Dan sturen wij het bevoegd gezag een advies met deze conclusie. Er zijn dan twee mogelijkheden:

  • We brengen dit advies als definitief advies uit.
  • Het bevoegd gezag vraagt de Commissie het advies als voorlopig advies uit te brengen, zodat de initiatiefnemer het milieueffectrapport kan aanvullen. Het voorlopige advies komt op onze website, inclusief alle bijbehorende documenten. De initiatiefnemer levert in overleg de aanvullende informatie aan. Daarna adviseren we over deze informatie en publiceren wij het definitieve advies met alle bijbehorende stukken op onze website. Als de aanvulling er na de afgesproken periode niet is, dan zetten we het eerste advies om in een definitief advies.

Kunnen plan-mer en project-mer gecombineerd worden?
Als voor een project gelijktijdig zowel een mer-plichtig plan als een mer-plichtig besluit wordt voorbereid, dan kan één milieueffectrapport worden gemaakt. 
Bijvoorbeeld: Voor een stortplaats wordt een omgevingsvergunning voorbereid. Tegelijkertijd wordt een omgevingsplan gemaakt waarin de stortplaats op de locatie wordt toegestaan. Nu kan worden volstaan met het maken van één gecombineerd plan-/project-milieueffectrapport. 

Is bezwaar en beroep mogelijk bij mer?
Er bestaat geen eigenstandige bezwaar- of beroepmogelijkheid bij mer. In bezwaar of beroep tegen het moederbesluit kan wel worden aangevoerd dat bijvoorbeeld een aantal verplichte stappen voor de mer niet is doorlopen of dat het milieueffectrapport niet aan de wettelijke inhoudseisen voldoet.