3648. Net op Zee Nederwiek 2

Tennet wil via een hoogspanningsverbinding 'Net op Zee Nederwiek 2' de opgewekte energie vanaf een platform op zee, gelegen in windnergiegebied Nederwiek, op het landelijk hoogspanningsnet aansluiten op de Maasvlakte. Voor het projectbesluit en de benodigde vergunningen wordt een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-03-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
dr. Heleen van Londen
dr. Bert van der Valk
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 14 sep 2022