3032. Wijnaerden, gebiedsontwikkeling Maasoever Neer-Buggenum, gemeente Leudal

Zand- en Grindbedrijf Kuypers B.V. wil in de uiterwaarden van de Maas, tussen Buggenum en de haven van Hanssum, bouwgrondstoffen winnen en daarmee bijdragen aan hoogwaterbescherming en aan natuur- en recreatieontwikkeling. Om dit project mogelijk te maken zijn een aanpassing van het bestemmingsplan en een ontgrondingsvergunning nodig. In een milieueffectrapport zijn de gevolgen ervan in kaart gebracht. Zowel de provincie Zuid-Limburg als de gemeente Leudal hebben een rol in de besluitvorming over dit voornemen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

10-03-2015 Datum kennisgeving

11-03-2015 Adviesaanvraag

13-05-2015 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

persbericht

Toetsing

16-11-2016 Adviesaanvraag

06-02-2017 Voorlopig advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
In het rapport zijn verschillende opties om met de ontgronding aan hoogwaterbescherming en aan natuur- en recreatieontwikkeling bij te dragen, met elkaar vergeleken. De resultaten van die vergelijking zijn gebruikt om de nadelige gevolgen van de ontgronding in te perken en het ontwerp te optimaliseren. Zo wordt een daling van de grondwaterstand in het natuurgebied Leudal voorkomen door de winning niet aan te sluiten op de Maas. De Commissie adviseert om enkele onderdelen van het rapport te verduidelijken of aan te vullen. Zo is het nodig om te verduidelijken hoe de hoogwatergeul ter hoogte van het bedrijf wordt aangepast en wat het effect van die aanpassing is bij laag- of hoogwater in vergelijking met ‘niets doen’. Daarnaast vindt de Commissie het belangrijk dat het rapport laat zien waar welke natuur in Wijnaerden tot ontwikkeling kan komen en dus of de beoogde natuurdoelstelling kan worden gerealiseerd. De Commissie adviseert de gemeente en de provincie om het rapport op deze en enkele andere punten te laten aanvullen voor zij een besluit nemen. Beide hebben laten weten dit advies over te nemen.


Advies reikwijdte en detailniveau
Het rapport moet goed beschrijven welke activiteiten deel uitmaken van het project en welke eventueel later, met inkomsten uit het project, worden gerealiseerd. Duidelijk moet zijn aan welke eisen het eindresultaat moet voldoen en hoe hard die eisen zijn. Een voorbeeld van een dergelijke eis is de waterstandsverlaging die de ontgronding moet opleveren. Deze informatie bepaalt waar winning mogelijk en nodig is en hoe het gebied kan worden ingericht.
Het rapport moet duidelijk maken in hoeverre met ieder alternatief de beoogde doelen worden bereikt en welke milieueffecten daar tegenover staan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. A.J. Bliek
dhr. dr. R.M. van Heeringen
dhr. ir. D.L.J. Heikens
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Kuypers Kessel

Bevoegd gezag
Gemeente Leudal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

 

Bijgewerkt op: 17 Feb 2017