Wetgeving en m.e.r.

 

Milieueffectrapportage is wettelijk verankerd in Hoofdstuk 7 van de Wet Milieubeheer.
De rol van de Commissie m.e.r. is geregeld in paragraaf 2.2. van deze wet. Naast de Wet Milieubeheer is het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) belangrijk bij het bepalen of een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. De m.e.r.-plicht is voor een belangrijk deel in dit besluit geregeld.