Thema Klimaat

Veelgestelde vragen

Wanneer is sprake van project-mer-plicht?

Om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan worden verschillende maatregelen genomen, zoals dijkversterking, rivierverruiming en reservering van gebieden voor waterberging. Vaak is voor deze maatregelen een Projectplan Waterwet nodig, dat wordt opgesteld door de waterbeheerder. Aan de goedkeuring van dit projectplan door Gedeputeerde Staten is meestal een mer-beoordeling verbonden. Gedeputeerde Staten moet dan besluiten of voor de besluitvorming over het projectplan een mer nodig is. Dit is het geval als:

  • Een nieuwe dijk wordt aangelegd of een bestaande dijk wordt versterkt (categorie D3.2 van het Besluit mer)
  • De functie van een gebied verandert (categorie D9 van het Besluit mer). Het komt regelmatig voor dat landbouwgrond wordt gebruikt voor rivierverruiming of waterberging, waardoor de functie van het gebied verandert naar water en/of natuur.
  • Als bij rivierverruiming ontgronding en/of winning van delfstoffen (zand, klei) aan de orde is (categorie D16.1 van het Besluit mer). Als deze ontgronding plaatsvindt in een gebied groter dan 25 hectare is rechtstreeks sprake van mer-plicht (categorie C16.1 van het Besluit mer).

Wanneer is sprake van plan-mer-plicht?

Om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan worden verschillende maatregelen genomen, zoals dijkversterking, rivierverruiming en reservering van gebieden voor waterberging. Als hiervoor een plan wordt opgesteld – bijvoorbeeld een omgevingsvisie, een omgevingsplan of een bestemmingsplan – kan er sprake zijn van plan-mer-plicht. Dat is het geval als:

  • Het plan kaderstellend is voor een mer-beoordelingsplichtige activiteit, zie de voorbeelden bij de vraag hierboven over project-mer-plicht.
  • Voor het plan een passende beoordeling nodig is, omdat er gevolgen voor Natura 2000-gebieden kunnen zijn.

Waar zit de link tussen klimaat en andere milieuthema’s?

Klimaat overlapt vaak met meerdere andere thema’s.

  • Bij klimaatmitigatie is overlap met luchtkwaliteit (broeikasemissies) en energie(transitie).
  • Bij klimaatadaptatie wordt vaak een link gelegd met water (waterveiligheid en watertekort), ruimtelijke ordening en gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van hittestress).

In een milieueffectrapport is het thema klimaat daarom vaak aan een van deze thema’s gekoppeld.

Wanneer is klimaatverandering relevant voor een milieueffectrapport?

Klimaatverandering kan van groot belang zijn bij afwegingen over de ruimtelijke inrichting van landelijke en stedelijke gebieden. Daarom is het belangrijk in een milieueffectrapport voor een ruimtelijk plan (structuurvisie, omgevingsvisie, bestemmingsplan, omgevingsplan) aandacht te besteden aan de gevolgen van klimaatverandering en hoe daarmee kan worden omgegaan.

  • Het rapport moet in beeld brengen welke risico’s klimaatverandering voor een gebied met zich mee brengt en welke adaptatiemaatregelen of alternatieve keuzes er zijn.
  • Ook kan het rapport laten zien welke kansen er zijn om adaptatiemaatregelen te combineren met andere doelstellingen, bijvoorbeeld voor natuur of recreatie.
  • Tenslotte is het belangrijk dat het inzicht geeft in onzekerheden die samenhangen met klimaatverandering en maatregelen die hiervoor achter de hand gehouden kunnen worden.