3799. Omgevingsprogramma Kenniskwartier Tilburg

Gemeente Tilburg stelt een omgevingsprogramma op voor het Kenniskwartier in Tilburg West. Hierin worden de ambities uit de eerder vastgestelde Gebiedsvisie geconcretiseerd. Naast het realiseren van een grote binnenstedelijke woningbouwopgave en de aanpak van mobiliteitsknelpunten, wil de gemeente de woon- en leefomgeving verbeteren. De gemeente doorloopt de m.e.r.-procedure om de milieu- en omgevingseffecten van de ontwikkeling vroegtijdig in beeld te brengen. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-11-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ing. Eugène de Beer
Irma Dekker, MSc
ir. Frank Elbers
ing. Johan Janse
ir. Suzanne van der Velde

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Josefine van der Heijde

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Tilburg

Bevoegd gezag
Gemeente Tilburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
J11 Stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra en de aanleg van parkeerterreinen

Bijgewerkt op: 20 feb 2024