3721. HOV-busbaan Leiden-Katwijk

Om de bereikbaarheid van regio Leiden en Katwijk met het openbaar vervoer te verbeteren, neemt de provincie Zuid-Holland maatregelen om de reistijd met de bus te verkorten. Voor twee delen van de busroute, ’Valkenhorst’ en ’Duinvallei’ is een milieuonderzoek uitgevoerd om de gevolgen voor het milieu en de natuur in kaart te brengen. Ook zijn maatregelen beschreven om de effecten te verminderen. Provinciale Staten besluit over het provinciaal inpassingsplan voor dit deel van de busroute.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-01-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
21-02-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-04-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
13-04-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
22-06-2023 Ter inzage legging MER
12-10-2023 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
05-10-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
07-11-2023 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De provincie heeft een aanvulling opgesteld omdat in het milieueffectrapport nog informatie ontbrak over hoe de bijzondere en unieke waarden van Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes worden beschermd. Ook waren de effecten van de busbaan op de archeologische waarden niet duidelijk genoeg in beeld gebracht. De Commissie constateert dat de aanvulling nu voldoende inzichtelijk maakt hoe de waarden van het Werelderfgoed worden beschermd om een besluit te nemen over de HOV-busbaan. Ook brengt de aanvulling de milieueffecten op de archeologische waarden duidelijk in beeld.

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport beschrijft goed welke milieueffecten er optreden bij aanleg en het gebruik van de busbaandelen. Het gebruik van de busbaan leidt niet tot grote effecten op de leefomgeving. De nieuwe elektrische bussen op dit traject zijn stiller en schoner dan de huidige bussen tussen Leiden en Katwijk. De (tijdelijke) effecten op de natuur worden opgelost door maatregelen te treffen. Wel mist in het rapport nog informatie over hoe de bijzondere en unieke waarden van Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes worden beschermd. Ook zijn de effecten van de busbaan op de archeologische waarden niet duidelijk genoeg in beeld gebracht.
De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen met de ontbrekende informatie voordat een besluit wordt genomen over het plan. De provincie neemt dit advies over en zal het aangevulde rapport opnieuw aan de Commissie voorleggen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De aanleiding voor het MER is dat er een Passende beoordeling moet worden opgesteld. Deze beschrijft de effecten op de natuur. Neem deze Passende beoordeling in het MER op, is het advies van de Commissie. Geef hierin een recente berekening op van de stikstofdepositie in natuurgebieden voor de aanlegfase van de busbaan. Beschrijf tot slot welke maatregelen getroffen moeten en kunnen worden om effecten te voorkomen, zegt de Commissie. Tot slot adviseert de Commissie om duidelijk in het milieueffectrapport aan te geven hoe het voorkeursalternatief tot stand is gekomen. Geef daarbij aan over welke onderdelen in het provinciaal inpassingsplan wordt besloten en welke onderdelen via andere besluiten mogelijk worden gemaakt.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Reinoud Kleijberg
ir. Joep Lax
drs. Nathalie Vossen
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Leontine van der Meer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 07 nov 2023