3713. Omgevingsplan Laar-Nieuw Laar, gemeente Sint-Michielsgestel

De gemeente wil in het gebied Laar-Nieuw Laar een betere woon- en leefkwaliteit en minder geurhinder. In 2017 is een gebiedsvisie vastgesteld. Zes veehouderijen maken plaats voor woningen en twee veehouderijen gaan door en willen uitbreiden. De gebiedsvisie wordt in een bestemmingsplan vastgelegd. Voordat de gemeente een besluit neemt over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Toetsing
22-12-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
02-03-2023 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
02-03-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
09-11-2023 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies en de aanvulling daarop
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie adviseerde in maart te onderzoeken wat het voor het milieu betekent als de veehouderijen overschakelen op vleesvarkens. Deze categorie varkens veroorzaakt meer geur dan biggen of fokzeugen. Ook moesten de gevolgen van de uitstoot van stikstof op beschermde natuur beter onderzocht. Deze informatie is er nu. De Commissie vindt dat de milieu-informatie over het bestemmingsplan goed in beeld is.
Wel plaatst de Commissie een belangrijke kanttekening bij de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan, vanwege de gevolgen van de uitbreiding van de twee veehouderijen op de beschermde natuur. De gemeente heeft aangegeven de regels van het bestemmingsplan daarom te zullen aanpassen.

Voorlopig toetsingsadvies
Het plan maakt onder andere mogelijk dat twee varkensbedrijven mogen uitbreiden. In het milieueffectrapport zijn de effecten hiervan op het woon- en leefklimaat onderzocht. Het plan legt voor deze uitbreiding van intensieve veehouderijactiviteiten echter niet vast welk soort varkens er mogen worden gehouden (bijvoorbeeld fokzeugen, biggen of vleesvarkens). Dit is wel belangrijke informatie omdat de geurhinder per soort verschilt. Het rapport gaat in de berekeningen niet uit van de varkens met de hoogste emissies, waardoor de geureffecten misschien zijn onderschat. Onderzoek dat alsnog in een aanvulling op het milieueffectrapport, schrijft de Commissie in haar advies.
Ook vindt de Commissie dat het rapport de effecten van stikstof op beschermde natuur niet duidelijk maakt. Het kan zijn dat deze informatie wel beschikbaar is in de Passende beoordeling bij de eerder verleende (natuur)vergunningen. De Commissie heeft deze niet ontvangen en kan dat niet controleren.
Het milieueffectrapport bevat nog onvoldoende informatie om een besluit te kunnen nemen over het Omgevingsplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen, is de conclusie van de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Sint-Michielsgestel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 09 nov 2023