3681. Bestemmingsplan Noorderwold, deelgebied 1 en 2, gemeente Zeewolde

Stichting Het Flevo-landschap wil een aantal landbouwgronden (in totaal 152 hectare) transformeren naar nieuwe natuur in Zeewolde. Het doel is een aaneengesloten en gevarieerd moeras- en boslandschap met ruimte voor landbouw en woningen. Het project compenseert deels het verlies van natuur door de verbreding van de A6 en de aanleg van een windpark. Voordat de gemeente Zeewolde en provincie Flevoland over het project besluiten, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
08-09-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-01-2023 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig advies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
26-01-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-06-2024 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport was aangevuld na een eerder advies van de Commissie. Op een aantal punten is dit goed gedaan. Zo is nu duidelijk dat de stikstofneerslag in beschermde natuurgebieden niet toeneemt. En de risico’s voor de bodem- en waterkwaliteit en archeologische waarden zijn nu beter in beeld.
De nadere uitwerking heeft niet geleid tot een beter beeld van de natuurdoelen. Een van de doelen is een dynamisch moeras met schommelende waterstanden. Het milieueffectrapport beschrijft dat hier veel grond voor verplaatst wordt. Maar dat is voor dit natuurdoel niet nodig, zegt de Commissie. Water van slechte kwaliteit stroomt dan tijdens droge perioden het moeras in. Daardoor is niet zeker of er een dynamisch moeras ontstaat van de juiste kwaliteit. En het grondverzet heeft ook nog negatieve gevolgen voor archeologische waarden in het gebied.
Het advies is daarom om niet te diep te ontgraven en om de waterstanden te laten schommelen. Daardoor ontstaat een dynamisch moeras, is minder grondverzet nodig, en zijn er ook minder gevolgen voor archeologische waarden.

Voorlopig toetsingsadvies
De gewenste natuurkwaliteit is nog niet goed beschreven. Hierdoor zijn de positieve gevolgen van het plan onduidelijk, zegt de Commissie. Er ontbreken daarnaast randvoorwaarden voor de inrichting en waterhuishouding van het gebied. Zo zijn de effecten op de archeologische waarden in het gebied niet goed in beeld. Er kunnen bijvoorbeeld resten van prehistorische bewoning zijn en wrakken van schepen.
Ook op andere punten mist nog belangrijke informatie, oordeelt de Commissie. Zo is meer inzicht nodig in de gevolgen voor het polderlandschap van Flevoland en is de stikstofuitstoot bij de aanleg van het project onderschat.
De gemeente heeft aangegeven dat ze het advies van de Commissie overneemt. Ze vult het rapport aan en laat het daarna opnieuw beoordelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Jacobus (Koos) Groen
drs. Reinoud Kleijberg
dr. Heleen van Londen

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Flevo-Landschap

Bevoegd gezag
Gemeenteraad Zeewolde

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.

Bijgewerkt op: 04 jun 2024