3658. Vergunningen ontwikkeling PALLAS-reactor gemeente Schagen

De Pallas-reactor vervangt de huidige Hoge Flux-reactor in Petten. De nieuwe reactor wordt gebouwd voor het produceren van medische en industriële isotopen en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek. Voor het bouwen en exploiteren van de Pallas-reactor zijn vergunningen nodig in het kader van de Kernenergiewet en de Waterwet. Voordat wordt besloten over de vergunningen, zijn de milieueffecten ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
14-03-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
20-10-2022 Ter inzage legging MER
22-12-2022 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
19-12-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment de aanvulling op het MER.

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport geeft uitgebreide informatie over de milieugevolgen van het in bedrijf nemen en exploiteren van de Pallas-reactor. Wel is een meer navolgbare onderbouwing nodig van de conclusie dat bij storingen en ongevallen wordt voldaan aan de wettelijke eisen voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.
Bij de bouw en de exploitatie van de reactor komen stikstofverbindingen vrij. Er ontbreekt in het rapport nog voldoende informatie over de gevolgen hiervan voor de nabijgelegen beschermde duinnatuur. De Commissie adviseert de ANVS om het rapport op deze onderdelen eerst aan te vullen, en daarna pas een besluit te nemen over de vergunningen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
dr. Harry Slaper
ing. Rob Vogel
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Bevoegd gezag
ANVS
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 17 jan 2023