3547. Versterking IJsselmeerdijk (Houtribsluis - Ketelbrug)

De dijk tussen Houtribsluis en de Ketelbrug voldoet in meer of mindere mate niet aan de gestelde waterveiligheidsnorm. Om de dijk weer veilig genoeg te maken nu en in de toekomst, wil het waterschap samen met het rijk de dijk versterken. Voor het besluit hierover wordt een MER opgesteld. De provincie heeft de Commissie advies gevraagd voor de inhoud van het MER.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-02-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
08-04-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het op te stellen milieueffectrapport.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. prof. dr. ir. S.N. Jonkman
mw. dr. H. van Londen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter: mw. ir. A.M. Burger
Werkgroepsecretaris: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Zuiderzeeland

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Bijgewerkt op: 22 apr 2021