3532. Waterstofproductie uit reststromen op Chemelot (FUREC), provincie Limburg

RWE Generations NL B.V. wil op het terrein van Chemelot Geleen een fabriek bouwen voor de productie van waterstof uit gemengde reststromen, zoals slib en huishoudelijk- en bedrijfsafval. Op jaarbasis zal de installatie circa 350.000-400.000 ton reststromen omzetten in circa 40.000-60.000 ton waterstof.  Voordat de Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg besluiten over het project worden de milieugevolgen eerst onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-12-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
23-12-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. R. van der Auweraert
dhr. dr.ir. D.W.F. Brilman
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.W.J.A. van Gool
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
RWE Generation NL BV

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor verbranding of chemische behandeling van >100 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen

Bijgewerkt op: 21 jan 2021