3440. Omgevingsvisie Meierijstad

  Meierijstad is een relatief jonge gemeente met drie grotere kernen. De gemeente wil de omgevingsvisie baseren op dat wat wettelijk nodig is, en het bestaande gemeentelijk beleid grotendeels overnemen, maar heeft tegelijkertijd nieuwe ambities benoemd in diverse documenten waaronder het Koersdocument en het coalitieakkoord. De gemeente heeft de Commissie advies gevraagd, over wat er in het milieueffectrapport voor de visie moet komen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-11-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
25-11-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-02-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
24-12-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsavies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.


Reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert, om in kaart te brengen hoe de leefomgeving van Meierijstad erbij staat, waar nodig gebiedspecifiek. Dit kan namelijk anders zijn per kern of per landschapstype. Zo wordt inzichtelijk of het huidige omgevingsbeleid, dat men voort wil zetten, nog voldoet. Of dat extra maatregelen nodig zijn voor bijvoorbeeld mobiliteit of gezondheid. Ook kan voor nieuwe opgaven, zoals energietransitie, worden gekeken hoe en waar deze ingepast worden. Zo wordt in het rapport straks duidelijk aan welke knoppen de gemeente kan draaien om de eigen doelen te bereiken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. M.H. Fast
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. dr. M.J.F. van Pelt
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Meierijstad

Bevoegd gezag
Gemeente Meierijstad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 14 jan 2021