3150. Omgevingsplan buitengebied Boekel

De gemeente Boekel wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vaststellen en de ontwikkeling van veehouderijen en diverse andere activiteiten mogelijk maken, mits daar een toename van de ruimtelijke kwaliteit mee gepaard gaat. Boekel wil daarbij zelf geen uitgewerkt plan maken en juist particuliere initiatieven ondersteunen. Dit sluit aan bij de filosofie van de Omgevingswet die over enkele jaren verwacht wordt. De gemeente heeft er daarom voor gekozen het bestemmingsplan (nu al) als een omgevingsplan op te stellen. Voordat de gemeenteraad over het plan besluit zijn de milieugevolgen in een milieueffectrapport onderzocht. De gemeente heeft de Commissie tussentijds om advies gevraagd over het concept-milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing

28-07-2016 Adviesaanvraag

06-10-2016 Advies uitgebracht

Tussentijds toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing

17-01-2017 Adviesaanvraag

02-02-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Tussentijds toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat de gemeente naar een economisch gezond buitengebied wil met een andere invulling, omdat veel agrariërs in het buitengebied stoppen. De gemeente zet daarbij in op een gezonde fysieke en sociale leefomgeving. De gemeente heeft dit onder andere vastgelegd in de notitie Vitaal Buitengebied Boekel (VBB).
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport te onderzoeken hoe ambities en de doelen uit onder andere Vitaal Buitengebied Boekel bereikt kunnen worden. Dan wordt duidelijk wat de gemeente moet en kan doen om de eigen doelen en ambities te halen, bijvoorbeeld bij gezondheid - door de luchtkwaliteit te verbeteren door strengere regels voor bestaande stallen rond dorpskernen. De gemeente gebruikt deze informatie om te bepalen hoe ze het bestemmingsplan wil vastleggen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. J.J. Bakker
mw. dr. L. Geelen
dhr. drs. R.A.M. van Woerden

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Boekel

Bevoegd gezag
Gemeente Boekel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 06 Apr 2017