3002. Windmolenlocatie Oude Maas, gemeente Binnenmaas

De gemeente Binnenmaas voert de provinciale windopgave in haar gemeente uit door een bestemmingsplan vast te stellen waarmee een windturbinepark met een vermogen van ongeveer 15 megawatt (MW) langs de Oude Maas mogelijk gaat worden. De gemeenteraad besluit binnenkort over het bestemmingsplan. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.De gemeente Binnenmaas heeft de Commissie om advies gevraagd over de kwaliteit van het rapport. De gemeente heeft het rapport eerder laten aanpassen omdat hierin informatie over natuur ontbrak.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

03-12-2014 Adviesaanvraag

08-01-2015 Datum kennisgeving

23-03-2015 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

31-10-2015 Adviesaanvraag

17-12-2015 Voorlopig advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing aanvulling op het MER

18-12-2015 Adviesaanvraag

22-02-2016 Advies uitgebracht

Persbericht

Toetsingsadvies

Aanvullende toetsing

15-03-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het aangepaste rapport laat zien dat rondom de locatie van het windpark in de winter meer vogels aanwezig zijn dan eerder gedacht. Het rapport toont ook dat de slachtofferaantallen acceptabel zijn binnen natuurregelgeving. Het rapport beschrijft de aantasting van het Natuurnetwerk Nederland (voormalige Ecologische Hoofdstructuur). Uit het rapport blijkt dat compensatie nodig is. De Commissie is het eens met deze conclusies.
De Commissie mist in het rapport nog de wijze waarop het verlies van het Nationaal Natuurnetwerk gecompenseerd wordt. Ook is nog onbekend hoe het aantal vleermuisslachtoffers teruggedrongen wordt. Het is de Commissie daardoor nog onduidelijk of het plan aan natuurregelgeving kan voldoen. Zij adviseert deze informatie alsnog uit te werken voordat de gemeenteraad over het bestemmingsplan besluit. Hiermee wordt tijdig duidelijk of het plan niet teveel natuurschade veroorzaakt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ENECO
Renewable Energy Factory

Bevoegd gezag
Gemeente Binnenmaas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Bijgewerkt op: 21 Apr 2017