3175. Motorcrossterrein Prikkedam, gemeente Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf wil het gebruik van het motorcrossterrein Prikkedam in een nieuw bestemmingsplan vastleggen. Dit plan zal niet alleen het feitelijke motorcrossen regelen, maar ook andere functies, zoals parkeren en medegebruik voor bijvoorbeeld wandelen of paardrijden.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

04-01-2017 Datum kennisgeving

13-01-2017 Adviesaanvraag

20-04-2017 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies Reikwijdte en Detailniveau
Geluid is de belangrijkste bron van hinder voor de omgeving van het crossterrein. Daarom adviseert de Commissie om eerst te verkennen welke activiteiten mogelijk zijn binnen de grenzen die de wet aan de geluidbelasting stelt. Alleen als de wettelijke grenzen voldoende ruimte bieden om de minimale wensen van de vereniging te realiseren, is onderzoek naar bijvoorbeeld het wegverkeer en de luchtkwaliteit zinvol. Het vervolgonderzoek moet zich ook richten op maatregelen die de vereniging kan nemen om de hinder voor de omgeving te verminderen. De gemeente kan deze informatie vervolgens gebruiken om een goed onderbouwde afweging te maken over het bestemmingsplan.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
mw. mr. J. Gundelach
dhr. ir. P. de Vos

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ooststellingwerf

Bevoegd gezag
Gemeente Ooststellingwerf

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland

Bijgewerkt op: 12 May 2017