3041. Bedrijventerrein Oosterhorn (Delfzijl)

De gemeente Delfzijl stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het bedrijventerrein Oosterhorn. Dit terrein biedt ruimte aan zware industrie, havengebonden activiteiten en chemiebedrijven tot en met bedrijfscategorie 5. Het plan voorziet tevens in de realisatie van windturbines. Hiervoor moet de gemeente een omgevingsvergunning afgeven. De gemeenteraad van Delfzijl heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

28-04-2015 Adviesaanvraag

03-06-2015 Datum kennisgeving

16-07-2015 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

04-01-2017 Datum kennisgeving

14-01-2017 Adviesaanvraag

30-03-2017 Voorlopig advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing aanvulling op het MER

31-03-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport en de aanvullende informatie daarop.

Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie deelt de conclusie van het milieueffectrapport dat de ontwikkelingen die door het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt inpasbaar zijn binnen de wet- en regelgeving. Zij adviseert daarnaast om in een aanvulling op het milieueffectrapport in te gaan op belangrijke vragen die nu niet worden beantwoord. Namelijk, hoe kunnen ook de ambities die de provincie en gemeente hebben voor duurzaamheid, energietransitie en leefomgeving worden vertaald in het bestemmingsplan. Ga daarbij in op de planologische mogelijkheden van het bestemmingsplan om de ambities vast te leggen. Ook vraagt de Commissie aan te geven wat precies de energiedoelstelling is voor het windpark en wat dit betekent voor de uitwerking van alternatieven en de effecten op landschap en leefomgeving. De gemeente heeft aangegeven deze vragen uit te werken in een aanvulling. De aanvulling zullen zij voor een definitief toetsingsadvies voorleggen aan de Commissie.


Advies over reikwijdte en detailniveau
Vooruitlopend op het bestemmingsplan voor Oosterhorn stelt de provincie Groningen in samenspraak met de gemeenten Eemsmond en Delfzijl een regionale structuurvisie op. De Commissie adviseert aan te geven welke consequenties deze visie heeft voor de plannen op Oosterhorn.
De Commissie adviseert alternatieven uit te werken die zijn gebaseerd op de groene en grijze groeiscenario’s uit de Havenvisie 2030 van Groningen Seaports. Besteed binnen deze alternatieven aandacht aan de thema’s ecologie, energie, klimaat en leefomgeving.
Onderzoek de effecten op milieu, natuur, water, klimaat en energieopbrengst. Doe dit voor de windturbines gedetailleerd ten behoeve van de omgevingsvergunning. Werk de effecten op natuur uit in een Passende beoordeling.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. ir. R.F. de Vries
dhr. ir. P.P.A. van Vugt
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Delfzijl
Millenergy vof

Bevoegd gezag
Gemeente Delfzijl

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen

Bijgewerkt op: 24 Apr 2017