Thema Landschap

Praktijk & publicaties

Factsheet Landschap en milieueffectrapportage

Voor veel insprekers is landschap en de kwaliteit van landschap bij projecten en plannen erg belangrijk. Toch komt verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit met een plan of project, of het bestaande landschap leidend laten zijn bij de uitwerking van een voornemen, vaak niet goed uit de verf in milieueffectrapportage. In de factsheet Landschap en milieueffectrapportage een aanpak om de juiste rol van landschap te bepalen.

Factsheet Cultureel erfgoed in milieueffectrapportage

Bewoners en bestuurders vinden het belangrijk dat ruimtelijke ontwikkelingen aansluiten en bijdragen aan de identiteit van een gebied. In een milieueffectrapport voor een ruimtelijk plan of project is cultureel erfgoed – als onderdeel van de leefomgeving – een van de onderwerpen. Factsheet Cultureel erfgoed in milieueffectrapportage 

Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA

De Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA, van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Projectbureau Belvedère, geeft een aanpak om (cultuur)landschappelijke waarden te onderzoeken in een milieueffectrapport.
De handreiking wordt momenteel geactualiseerd. Een nieuwe versie verschijnt waarschijnlijk in de loop van 2024.

Leidraad en toolkit voor effectbeoordelingen in Werelderfgoedcontext

De Leidraad en toolkit voor effectbeoordelingen in Werelderfgoedcontext van UNESCO en de adviesorganen van het Werelderfgoedcomité, geeft invulling aan hoe vanuit de kernwaarden (OUV) van Werelderfgoedgebieden een effectbeoordeling kan worden uitgevoerd. De leidraad gaat in op hoe een specifieke ‘Heritage Impact Assessment’ uitgevoerd kan worden én hoe binnen mer de effecten op OUV kunnen worden onderzocht en beoordeeld.

Advies Rijksadviseur Landschap en Water

De Rijksadviseur voor Landschap en Water bracht advies uit over de rol van landschap in milieueffectrapportage. Het advies bestaat uit drie onderdelen:

  1. Stel een ruimtelijke diagnose
  2. Formuleer ruimtelijke ambities
  3. Gebruik een passende methodiek, afhankelijk van de diagnose.