Landelijk gebied

Bij veranderingen in het landelijk gebied kan milieueffectrapportage aan de orde zijn. Bijvoorbeeld bij een structuurvisie, omgevingsvisie of bestemmingsplan voor het buitengebied waarin de ontwikkelingsruimte voor veehouderijen, recreatie of windenergie wordt vastgelegd. Een milieueffectrapport beschrijft dan de effecten die kunnen optreden als de mogelijkheden van het plan maximaal worden benut. Daarmee wordt duidelijk tot welke problemen dit kan leiden en kunnen regels worden gesteld of maatregelen worden genomen. 

Een milieueffectrapport over een veehouderij beschrijft vooral de milieueffecten veroorzaakt door de emissies van het bedrijf. Het rapport maakt het plan en mogelijke alternatieven duidelijk. Gaat het om uitbreiding of om een nieuwe vestiging? Om hoeveel dieren gaat het? Welke maatregelen zijn mogelijk om de uitstoot van ammoniak, fijn stof en geur te beperken?