3817. MIRT verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Overijssel willen de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal aanpassen. Mogelijk onderdeel hiervan is de aanleg van een rondweg rondom Mariënheem. Voordat de minister besluit over het bestemmingsplan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-01-2024 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
03-07-2024 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Overijssel willen de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal aanpassen. Mogelijk onderdeel hiervan is de aanleg van een rondweg rondom Mariënheem. Voordat de minister besluit over het bestemmingsplan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
Het onderzoeksvoorstel, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, beschrijft twee oplossingen: één met alleen de hoogstnoodzakelijke ingrepen en een tweede dat de knelpunten rondom verkeersveiligheid en doorstroming oplost. De Commissie adviseert om het onderzoek systematischer op te zetten en bij de zoektocht naar mogelijke oplossingen ook een alternatief uit te werken met gezondheid en landschap in het hele gebied als uitgangspunt. Beschrijf het alternatief dat de voorkeur heeft en waarover besloten zal worden.
Verder adviseert de Commissie de milieueffecten te beschrijven voor gezondheid, externe veiligheid, water en bodem sturend, klimaatadaptatie, landschap en natuur, inclusief stikstofdepositie. Beschrijf mogelijke maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of verminderen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Marinus Kooiman
ing. Wim van der Maarl
Margo Meeuwissen, MSc
dr. Peter van der Molen
drs. ing. Arjan van de Werken

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bevoegd gezag
Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 03 jul 2024