3723. Levensduurverlenging kerncentrale Borssele

De Nederlandse regering wil de huidige kerncentrale in Borssele langer openhouden. In de Kernenergiewet staat nu dat de kerncentrale uiterlijk 2033 moet sluiten. Voordat achtereenvolgens de Tweede en Eerste Kamer en de regering over een eventuele wijziging van die wet besluiten, worden de milieugevolgen hiervan onderzocht in een milieueffectrapport (MER) op hoofdlijnen.

The government of the Netherlands is seeking to prolong the operational life of the Borssele nuclear power plant (hereinafter referred to as KCB) for the purposes of electricity production. The Nuclear Energy Act specifies that KCB has to shut down no later than 2033. Before the Senate and House of Representatives and the government can decide on a legislative amendment, the environmental consequences must be investigated in an Enivronmental Assessment (EA-report).

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-06-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
12-10-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Scoping guidelines
24-10-2023 Adviesaanvraag
16-11-2023 Advies uitgebracht
Advisory report on scoping guidelines

Opmerkingen bij de advisering

Advisory report on scoping guidelines for the the contents of the EA-report (published in Dutch on October 12th, 2023)

Delineation: what falls within the scope of the legislative amendment and what does not?
Based on the draft Terms of Reference memorandum, it is unclear for the NCEA about exactly what is included in the legislative amendment of the Nuclear Energy Act and what is not. In this context, addressing the cohesion with the overarching decision-making process regarding nuclear energy is necessary, an example of this is the (future) role of nuclear power in the energy mix in the Netherlands.
Also the NCEA wants to draw attention to the effects of the Borssele Energy Hub (other large energy plans and projects). KCB may have environmental effects on these upcoming energy plans and projects. Conversely, these plans and projects, particularly the plans for two new nuclear power plants, can also impact KCB.

Substantiated statement about a revised period not yet possible
The content of amendments to the Nuclear Energy Act, the government of the Netherlands intends, are not yet known. The Minister for Climate and Energy Policy specifies three alternatives to the legislative amendment: a 10-year, 20-year, or indefinite lifetime extension. As previously stated, it is not yet possible to substantiate ‘an alternative with a specific date’ by means of technical environmental studies. The amendment enables plant owner EPZ to submit a permit application. To this end, EPZ is ready to commence the requisite technical (long-term) studies

As a result, according to the NCEA, for the time being, it is not feasible, even in a general sense, to convincingly demonstrate in the EA-report that KCB’s design life can safely accommodate a second extension of the approved lifetime, or in other words, that this is feasible and realistic. Thus, in this scenario too, it is not possible to articulate a substantiated statement about a revised period in the new legal text. The necessary studies have not been carried out.

Advies reikwijdte en detailniveau - 12 oktober 2023

Waar gaat de wetswijziging over en waarover niet?
De Commissie merkt op dat de bedoeling van de wetswijziging en hoe die past in de bredere besluitvorming over de inzet van kernenergie in Nederland voor haar onduidelijk is. Een voorbeeld hiervan is de rol van kernenergie in de (toekomstige) energiemix. Geef aan in welke volgorde, en in welk besluit, welke keuzes worden gemaakt over kernenergie, mede in verband met de levensduurverlenging van de kerncentrale in Borssele, zo luidt het advies.
Ook vraagt de Commissie aandacht voor andere grote energieprojecten in de regio Borssele, zoals plannen voor energieopslag, hoogspanningsleidingen en twee nieuwe kerncentrales. Kerncentrale Borssele kan omgevingseffecten hebben op deze toekomstige (energie)projecten en andersom.

Onderbouwde uitspraak termijn verlenging nog niet mogelijk
Onduidelijk is ook op welke wijze de regering de wet wil wijzigen, en onder welke voorwaarden. De minister voor Klimaat en Energie stelt drie alternatieven voor: een verlenging met 10 jaar, 20 jaar of voor onbepaalde tijd. Maar de benodigde langjarige technische onderzoeken, die een levensduurverlenging onderbouwen, zijn nog niet opgestart. Exploitant EPZ wil hier pas in investeren na wijziging van de sluitingswet, die ook nodig is om een vergunningaanvraag te kunnen doen. Volgens de Commissie is het zonder deze informatie echter zelfs op hoofdlijnen niet mogelijk te onderbouwen dat de kerncentrale veilig langer open kan blijven. Daarmee kan volgens haar in de nieuwe wettekst geen onderbouwde uitspraak worden gedaan over een nieuwe termijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roelf Blaauboer
prof. dr. Johan Camps
dr. ir. Pepijn van Denderen
dr. ir. Danny Lathouwers
mr. dr. Marcel Soppe
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: prof. dr. ir. Hans Mommaas
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
minister voor Klimaat en Energie

Bevoegd gezag
M.e.r.-procedure: staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
Besluit Kernenergiewet: Eerste en Tweede Kamer en de regering

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Bijgewerkt op: 22 nov 2023