3636. Kustontwikkeling Eemszijlen, provincie Groningen

Provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa’s, gemeente Eemsdelta, Rijswaterstaat, Stichting Het Groninger Landschap en Groningen Seaports willen maatregelen nemen voor natuur, recreatie, leefbaarheid en klimaatbestendigheid in de kustzone bij Delfzijl. Zij werken daarom samen in het project Kustontwikkeling Eemszijlen. De besluitvorming over de kustontwikkeling kent verschillende fasen. Voordat de provincie en het waterschap de verkennende fase afronden, zijn de milieugevolgen van mogelijke maatregelen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-06-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
08-06-2022 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-09-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
persbericht
Toetsing
05-02-2024 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-03-2024 Kennisgeving MER
10-04-2024 Ter inzage legging MER
27-06-2024 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Als eerste maatregel willen de partijen de Groote Polder ophogen en herinrichten. Het milieueffectrapport bevat alle informatie die voor dit voornemen nodig is, zegt de Commissie. Het beschrijft de haalbaarheid van de herinrichting goed. Door de ophoging van de polder verbetert de waterveiligheid en draagt het project bij aan de klimaatbestendigheid van de kustzone. Ook kan het project positief bijdragen aan recreatie en natuur. Het doorsteken van de zeedijk en de aanleg van een kleine toegangsgeul kunnen plaatselijk negatieve gevolgen hebben voor de Waddenzee. De internationale gasleiding onder het gebied vormt een risico voor de externe veiligheid. Dit alles is goed in beeld gebracht.
De Commissie geeft de provincie en het waterschap in overweging om een tussenstap in te bouwen. Haar advies is om verschillende concrete opties voor de herinrichting van de Groote Polder te verkennen en de effecten op de leefomgeving per optie te beschrijven. Zo'n tussenstap helpt om voor bestuurders en omwonenden concreter in beeld te brengen hoe de Groote Polder eruit kan komen te zien en wat hiervan de milieugevolgen zijn.

Advies reikwijdte en detailniveau
De partijen willen verschillende opgaven aanpakken, zoals leefbaarheid, slibhuishouding en zoetwaterbeschikbaarheid. Maar nog niet helemaal duidelijk is waar nu precies oplossingen voor worden gezocht, vindt de Commissie. En wat zijn de doelstellingen? Een goede probleemanalyse kan dit ophelderen en een stevige basis vormen voor het hele milieueffectrapport.
In een voorkeursbeslissing zullen een of meer oplossingen staan. Het milieueffectrapport moet hiervoor de informatie leveren, zegt de Commissie. Ze benadrukt dat onder-scheidende oplossingen belangrijk zijn. Kijk in ieder geval naar de maximale inzet op de ecologische waterkwaliteit en natuurversterking.
Ook is het advies om omwonenden van de Groote Polder bij het project te betrekken. Neem in het rapport de kansen mee die zij zien. En onderzoek de gevolgen voor de Groote Polder als recreatiegebied.
De partijen gaan nu aan de slag met het milieueffectrapport. Als dat af is, laten ze het beoordelen door de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Christiaan Dahrs
prof. dr. Piet Hoekstra
dr. ir. Zwanette Jager
dr. Heleen van Londen
drs. Martin Poot
drs. ing. Tjitte Prins

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Groningen

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.
D27 2018: De eerste bebossing of ontbossing of wijziging of uitbreiding daarvan tbv andere ruimtelijke functie als >= 100 ha agrarische bestemming of >= 10 ha anders dan agrarische bestemming

Bijgewerkt op: 27 jun 2024