3594. Omgevingsvisie Lisse

De gemeente Lisse stelt een omgevingsvisie op voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente op de korte en lange termijn. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie zijn de effecten ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
16-07-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
26-08-2021 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. R.D. Aluvihare, BA. MDip LA
mw. ir. M.H. Fast
dhr. ir. J.E.M. Lax
dhr. drs. B. Schepers

Voorzitter: dhr. E. van der Burg
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Lisse

Bevoegd gezag
Gemeente Lisse

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D01.2 2018: wijziging of uitbreiding weg van >=4 rijstroken of verlegging of verbreding weg =4 rijstroken (niet-auto(snel)weg) tracélengte > 5 km
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 20 sep 2021