3538. Omgevingsvisie Zeeland

De provincie Zeeland stelt een omgevingsvisie op voor de fysieke leefomgeving voor de (middel)lange termijn. Een omgevingsvisie is een strategische en integrale visie, waar naar verschillende onderwerpen als natuur en landschap, landbouw, recreatie, water, verkeer en vervoer en duurzame energie wordt gekeken. Voordat Provinciale Staten besluiten over de omgevingsvisie zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
07-01-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsavies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. G.B. Dekker
dhr. dr. R. During
mw. ir. M.H. Fast
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Provincie Zeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Bijgewerkt op: 19 jan 2021