3417. Aardgaswinning in blok N05-A (GEMS-gebied)

ONE-Dyas wil aardgas winnen in de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog, op de grens van Nederland en Duitsland (veld N05-A). Hiervoor wordt een onbemand productieplatform geïnstalleerd, een aantal putten geboord en een aardgasleiding aangelegd met aansluiting op een bestaande leiding in de Noordzee. Het platform wordt van elektriciteit voorzien door een nabijgelegen windpark in Duitsland. Voordat de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluiten over vergunningen voor dit plan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-07-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
09-10-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
16-04-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
21-07-2021 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
Er ligt een uitgebreid milieueffectrapport. Het rapport is echter pas compleet als de gevolgen voor natuur meer onderbouwd zijn, zegt de Commissie. Het gaat daarbij vooral om de gevolgen voor de Borkumse Stenen, een zeldzaam habitat voor onder andere oesters in de Noordzee. Ook de eventuele gevolgen voor de zwarte zee-eend en van stikstofdepositie vragen om meer onderbouwing.
 
De Commissie adviseert om het milieueffectrapport op deze punten aan te vullen en pas daarna een besluit te nemen over de aardgaswinning boven Schiermonnikoog. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft laten weten dit advies over te nemen en vraagt de Commissie het aangevulde milieueffectrapport opnieuw te beoordelen voordat een besluit genomen wordt.
 
Reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport varianten en maatregelen te onderzoeken die leiden tot zo min mogelijk effecten op zeezoogdieren en trekvogels, zoals een variant met beperking van activiteiten in belangrijke eet- en trekperioden. Ook vraagt de Commissie maatregelen te onderzoeken die negatieve milieueffecten kunnen voorkomen of verminderen, bijvoorbeeld door het platform op een andere locatie te plaatsen verder weg van het nabijgelegen oesterherstelproject en/of het zuidelijk gedeelte van het natuurgebied Borkumse stenen. 
Omdat de gaswinning op ongeveer twintig kilometer van Schiermonnikoog en het Duitse eiland Borkum plaatsvindt is het van belang om in het milieurapport te laten zien hoe zichtbaar het platform is vanaf de eilanden, aldus de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. P. van der Boom, MA
dhr. drs. J.A. van Dalfsen
dhr. drs. A.B.E.T. Kabel
dhr. dr. G.W.N.M. van Moorsel
dhr. ing. E. Wymenga

Voorzitter: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Schuerhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ONE-Dyas BV

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C17.2 2018: winning van >500 ton per dag aardolie en >500.000m3 per dag aardgas danwel de uitbreiding of wijziging daarvan
D08.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van gas , olie of CO2-stromen ten behoeve van geologische opslag of de wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van chemicali├źn in gevoelig gebied ingeval
D17.2 2018: diepboringen of wijziging of uitbreiding daarvan, in het bijzonder geothermische boringen, boringen in verband met opslag kernafval, of boringen voor watervoorziening muv onderzoek grondstabiliteit

Bijgewerkt op: 07 sep 2021