Thema Natuur

Beleid en regelgeving

Het PAS mag niet als toe­stem­mings­ba­sis voor ac­ti­vi­tei­ten wor­den ge­bruikt

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019.
 
Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer), aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. De besluiten over veehouderijen die in deze uitspraak centraal staan, halen om die reden de eindstreep niet. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

We hebben bekeken wat de gevolgen van de uitspraak voor milieueffectrapportage zijn.

Kamerbrief Stand van zaken PAS voor de korte termijn - 27 juni 2019
Reactie van de minister van LNV op de PAS-uitspraak -11 juni 2019

 

Wet natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Deze wet vervangt 3 wetten:

  • de Natuurbeschermingswet 1998
  • de Boswet 
  • de Flora- en faunawet

De wijzingen voor de m.e.r.-praktijk zijn niet groot. De veranderingen betreffen vooral een andere lijst van beschermde soorten en de mogelijkheden voor vrijstelling en ontheffing. De Passende beoordeling is geen verplicht onderdeel meer van een plan-milieueffectrapport. De natuureffecten moeten nog wel volledig beschreven worden, met of zonder Passende beoordeling. Als een Passende beoordeling moet worden opgesteld bij een plan, triggert dit net als vroeger nog wel de plan-milieueffectrapportplicht.