3814. AWZI Haarlem Waarderpolder

De huidige afvalwaterzuiveringsinstallatie Haarlem Waarderpolder is aan het einde van de technische levensduur. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil daarom de installatie vernieuwen. Verder wil het Hoogheemraadschap het zuiveringgslib uit de regio centraal vergisten. Om de milieugevolgen hiervan in beeld te brengen wordt een milieueffectrapport opgesteld. De provincie Noord-Holland besluit binnenkort over de vergunningen. Zij hebben de Commissie gevraagd te adviseren over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-12-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
21-12-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
drs. Joost van der Pluijm
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Leontine van der Meer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap van Rijnland

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 12 feb 2024