3812. Torrefactiefabriek en Methanolfabriek Delfzijl

DeltaNor B.V. wil op het bedrijventerrein Oosterhorn in Farsum een methanolfabriek bouwen. De grondstoffen voor de methanolfabriek worden aangeleverd vanuit de nieuw te bouwen naastgelegen torrefactiefabriek DeltaTorr B.V. of vanuit elders. Naast de uitwisseling van grondstoffen wisselen de fabrieken CO2, energie en stookgas uit. DeltaNor produceert op jaarbasis circa 220.000 ton methanol. Op jaarbasis zal DeltaTorr 350.000 ton biokool per jaar produceren.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-12-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jean-Marc Abbing
ir. Reinoud van der Auweraert
dr. ir. Wim Brilman
ir. Arjen Brinkmann
ir. Arjen Goutbeek

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Leontine van der Meer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
DeltaTorr BV & DeltaNor BV (Perpetual Next)

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
001 Project-MER
F3 Geïntegreerde chemische installaties, zijnde installaties voor de fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van organische basischemicaliën, anorganische basischemicaliën, fosfaat-, stikstof-, of kaliumhoudende meststoffen als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), basisproducten voor gewasbeschermingsmiddelen en van biociden als bedoeld in bijlage I bij het Be- sluit activiteiten leefomgeving, farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procedé of explosieven
L2 Installaties voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen

Bijgewerkt op: 12 apr 2024