3806. Partiƫle Herziening Programma Noordzee

Het Rijk wil het Programma Noordzee 2022 - 2027 tussentijds wijzigen met een Partiële Herziening. De Partiële Herziening gaat over de aanwijzing van windenergiegebieden voor de periode na 2031, aanpassing van omliggende scheepvaartroutes en clearways en aanpassing van de ruimtelijke reserveringsgebieden voor zandwinning. De aanwijzing van nieuwe windenergiegebieden op zee draagt bij aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen (waarvoor het nodig is om in 2040 50 GW aan windenergie op zee op te wekken). Omdat windenergiegebieden niet doorvaren mogen worden, maakt de aanwijzing van nieuwe windenergiegebieden de aanpassing van omliggende scheepvaartroutes noodzakelijk. De toenemende ruimteclaims op de Noordzee, waaronder het toenemende aantal kabels en leidingen, zijn van invloed op zandwinningsactiviteiten op de Noordzee. Om in de toekomst de beschikbare zandvoorraad voor kustbescherming zeker te stellen, is het nodig om in de Partiële Herziening voldoende ruimte te reserveren voor zandwinning.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
29-11-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
Ir. Jos van Doorn
prof. dr. Piet Hoekstra
dr. Godfried van Moorsel
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Michelle Vanderschuren, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat (RWS - Ministerie van I&W)
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieƫn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
B2 Winning van mineralen door afbaggering van de zee-, meer- of rivierbodem
C16.2 2018: winning, wijziging of uitbreiding van de winning van oppervlaktedelfstoffen op de Noordzee (territoriale zee en continentaal plat) muv 16.4 als winplaats(en) (gezamenlijk) >=500 ha of >=10.000.000 m3
C2 Windparken
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 08 jan 2024