3782. Programma Zandwinning IJsselmeergebied 2025-2050

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stelt een Programma Zandwinning IJsselmeergebied op voor de periode 2025-2050. Zand is nodig voor de bouw van woningen, bedrijfsgebouwen en aanleg van wegen. In het programma staat of, waar en hoeveel zand er in het IJsselmeergebied gewonnen kan worden. Verder wordt bepaald of zandwinning bijdraagt aan andere doelen voor dit gebied, zoals voldoende beschikbaarheid van zoetwater.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-09-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
02-05-2024 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Voordat de minister van IenW besluit over het programma, worden de effecten op het milieu onderzocht in een milieueffectrapport. Ter voorbereiding heeft het Ministerie een onderzoeksagenda opgesteld (Notitie Reikwijdte en Detailniveau). Hierin beschrijft zij wat zij in het MER gaat onderzoeken en hoe. In de onderzoeksagenda schetst het Ministerie helder de belangen die in het IJsselmeergebied spelen. Ook gaat zij in op de samenhang met de landelijke afweging van zandwinningslocaties. Er wordt namelijk ook zand gewonnen in de Noordzee, de grote rivieren en op land. Bovendien kondigt het Ministerie aan om een analyse te maken van de samenhang tussen bodem, water en natuur en het gebruik van het IJsselmeergebied. De Commissie vindt de onderzoeksagenda van goede kwaliteit. Breng daarmee de kwetsbaarheid en draagkracht van het gebied zorgvuldig in kaart. Kijk daarbij ook naar het onderwaterlandschap en naar de effecten van klimaatverandering. Daarnaast adviseert de Commissie om in het milieueffectrapport duidelijk aan te geven welke beperkingen er voor zandwinning gelden door internationale regels en afspraken over dit gebied. Dit zijn zeker de Europese Kaderrichtlijn Water, Vogel- en Habitatrichtlijn en het Verdrag van Malta over bescherming van archeologisch erfgoed. Tot slot vindt de Commissie het belangrijk dat het milieueffectrapport informatie oplevert die bijdraagt aan de landelijke afweging van zandwinningslocaties.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Goutbeek
ir. David Heikens
dr. Heleen van Londen
ir. Marlies Verspui

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Josefine van der Heijde

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bevoegd gezag
Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
B2 Winning van mineralen door afbaggering van de zee-, meer- of rivierbodem

Bijgewerkt op: 02 mei 2024