3775. Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland

De minister voor Klimaat en Energie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties willen een waterstofnetwerk aanleggen in Zeeland en Noord-Brabant. In de toekomst maakt dit deel uit van een landelijk netwerk. Voordat de ministers hierover besluiten worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Het is een rapport in twee fasen. Eerst wordt gekeken naar de effecten van verschillende tracés. In fase 2 wordt het voorkeurstracé uitgewerkt.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-08-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
14-03-2024 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het onderzoek gaat over het geschikt maken van een bestaande aardgasleiding voor waterstof en de aanleg van een nieuwe waterstofleiding. De nieuwe leiding kan geboord worden of aangelegd in een sleuf in de grond. De keuze voor de aanlegmethode heeft gevolgen voor veiligheid, natuur, en archeologie. Daarnaast past de waterstofleiding niet overal in de grondstrook die bedoeld is voor dergelijke hoofdleidingen. Van deze grondstrook afwijken kan ook gevolgen hebben voor veiligheid, natuur en archeologie. De Commissie adviseert daar in het milieurapport goed aandacht aan te besteden. Aanvullend adviseert de Commissie om bij het vergelijken van de verschillende tracés te kijken hoe de milieugevolgen verminderd kunnen worden. Tenslotte vindt de Commissie het belangrijk dat het rapport beschrijft hoe de veiligheid en het mogelijk optreden van waterstoflekkages worden gemonitord. Hans Mommaas, voorzitter van de Commissie mer: ‘Als je voor leidingen gaat boren of graven en dat buiten de aangewezen grondstrook doet, dan moet je de gevolgen voor veiligheid, natuur en archeologie eerst goed in beeld hebben.’
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Irma Dekker, MSc
dr. Heleen van Londen
ing. Han van Niekerk
dr. Els van der Roest

Voorzitter: prof. dr. ir. Hans Mommaas
Werkgroepsecretaris: drs. Leontine van der Meer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hynetwork Services

Bevoegd gezag
De minister voor Klimaat en Energie

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant; Nederland, provincie Zeeland


Bijgewerkt op: 14 mrt 2024