3767. Verplaatsing pluimveebedrijf Feijen te Smilde

Maatschap Feijen in Smilde wil overschakelen op scharrelkuikens met het Beter Leven keurmerk 1 Ster. Daarom wil ze buiten de bebouwde kom een nieuwe pluimveestal bouwen aan de Veldhuizenweg, minder kuikens houden op de Vaartweg 71 en stoppen op de Vaartweg 28. Voordat de gemeente Midden-Drenthe besluit over de wijziging van het omgevingsplan en de omgevingsvergunning, zijn de gevolgen voor milieu, gezondheid en natuur onderzocht in een milieueffectrapport en een aanvulling op dit plan.  

Procedure en adviezen

Toetsing
27-06-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
20-11-2023 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
20-11-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
25-01-2024 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Er zijn onzekerheden over de uitstoot van deze scharrelkuikens. Met extra berekeningen brengt de aanvulling deze onzekerheden in beeld, zowel voor gezondheid als voor de natuur. De nieuwe stal zorgt mogelijk voor een toename van de stikstofdepositie in het beschermde natuurgebied Drents-Friese Wold. De aanvulling op het MER noemt maatregelen om dit te voorkomen. De effectiviteit hiervan is nog niet berekend. Dit is wel nodig om te bepalen of het project uitvoerbaar is, zegt de Commissie.
De uitkomsten voor de uitstoot van fijnstof en de geluidhinder laten zien dat de risico’s voor de gezondheid voor omwonenden beperkt zijn. De overlast van geur neemt af, maar is wel boven de gezondheidsnorm.
De Commissie adviseert om de ontbrekende informatie aan te vullen en dan pas te besluiten over het omgevingsplan en de omgevingsvergunning.

Voorlopig toetsingsadvies
Door de verplaatsing daalt de uitstoot van ammoniak flink. Dat is gunstig voor de omwonenden en de beschermde natuur. Ook de overlast van geur neemt af. Wel zijn er onzekerheden als het gaat over de emissies van stikstof, fijnstof en ammoniak voor scharrelkuikens met het Beter Leven keurmerk 1 Ster, zo blijkt uit recent onderzoek. Het is belangrijk dit alsnog beter in beeld te brengen, zegt de Commissie. De gemeente Midden-Drenthe volgt het advies van de Commissie om het rapport aan te vullen voordat zij een besluit te neemt over de verplaatsing van pluimveebedrijf Feijen in Smilde.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
drs. Sjef Jansen
drs. Renske Nijdam

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Leontine van der Meer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Feijen

Bevoegd gezag
Gemeente Midden-Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen

Bijgewerkt op: 25 jan 2024