3750. Nationaal Programma Radioactief Afval (NPRA)

Het kabinet gaat een Tweede Nationaal programma radioactief afval opstellen dat het beleid beschrijft voor het veilig beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen van ontstaan tot aan eindberging. Nederland heeft met radioactief afval te maken dat bijvoorbeeld vrijkomt bij het opwekken van energie in de kerncentrale Borssele.

The government of the Netherlands is drafting a second National Programme for Radioactive Waste for the safe management of radioactive waste and spent fuel that will extend through to 2035. The Netherlands has to deal with radioactive waste from a range of sources. These include energy generation facilities such as the Borssele nuclear power plant.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-05-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
03-10-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
30-01-2024 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Scoping guidelines
31-01-2024 Adviesaanvraag
14-03-2024 Advies uitgebracht
Advisory report on scoping guidelines

Opmerkingen bij de advisering

Advisory report on scoping guidelines for the contents of the EA-report (published in Dutch on January 30th, 2024)

First a delineation: what will fall within the scope of the NPRA and what does not?

The NCEA notes in its opinion that the exact delineation of the NPRA is unclear.
Is it only about existing management towards final disposal or more? Examples of this are whether or not to anticipate plans for new nuclear power plants and possible new waste policy on the reuse of low-level radioactive waste. It is uncertain when en where this will happen.
Accordingly, the topics that shall/should be addressed in the environmental impact assessment (EA report) are unclear.

In her advisory report the NCEA assumes that the EA report on the NPRA will in any case address the environmental consequences of the so-called 'roadmaps for final disposal' for highly radioactive waste and spent fuel. The Minister is working towards decisions on this. She also assumes that the rapidly growing amount of radioactive waste from hospitals and the urgent capacity problems at provincial depots for low-level radioactive waste will be included in the report. In her advisory report, the NCEA makes suggestions for environmental research into this.

Advies reikwijdte en detailniveau
Waar gaat het Nationaal programma radioactief afval over en waarover niet?
De Commissie merkt op in haar advies dat de afbakening van het programma onduidelijk is. Gaat het alleen over bestaand beheer richting eindberging of meer? Voorbeelden hiervan zijn het wel of niet anticiperen op plannen voor nieuwe kerncentrales en op mogelijk nieuw afvalbeleid over hergebruik van laag radioactief afval. Onzeker is waar, wanneer wat besloten wordt. Consequentie hiervan is dat ook onduidelijk is waarvan precies wanneer de milieugevolgen onderzocht moeten worden. In haar advies gaat de Commissie er vanuit dat het milieueffectrapport in ieder geval zal ingaan op de milieugevolgen van de zogenoemde ‘routekaarten eindberging’ voor hoog radioactieve afval en de verbruikte splijtstoffen. De minister is aan het toewerken naar besluiten hierover. Ook gaat zij er vanuit dat de snel groeiende hoeveelheid radioactief afval van ziekenhuizen en de urgente capaciteitsproblemen bij provinciale depots voor laag radioactief afval een plek zullen krijgen in het rapport. In haar advies doet zij suggesties voor milieuonderzoek hiernaar.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Geert Bergsma
dr. Ronald Smetsers
Eef Weetjens
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: prof. dr. ir. Hans Mommaas
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bevoegd gezag
Bevoegd gezag m.e.r.-procedure: staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
009.1 Advies vanwege grensoverschrijdende gevolgen
C23.0 2018: oprichting van installatie voor behandeling van splijtstoffen of hoog radioactief, definitieve verwijdering van bestraalde splijtstoffen, of uitsluitend opslag >10 jr van bestraalde splijtstoffen of radioactief afval op een andere plaats dan het productieterrein
C5 Installaties voor: de productie of de verrijking van splijtstoffen, de behandeling van bestraalde splijtstoffen of hoog radioactief afval, de definitieve verwijdering van bestraalde splijtstoffen, alleen de definitieve verwijdering van radioactief afval of alleen de (voor meer dan 10 jaar geplande) opslag van bestraalde splijtstoffen of radioactief afval op een andere plaats dan het productieterrein
C6 Installaties voor de behandeling en de opslag van radioactief afval anders dan bedoeld in C5

Bijgewerkt op: 14 mrt 2024