3697. Vergistingsinstallatie Nature Energy, Coevorden

Nature Energy wil in de gemeente Coevorden een mestvergistingsinstallatie bouwen en exploiteren. Deze installatie zal jaarlijks maximaal 25 miljoen m³ gas produceren en 600 duizend ton digestaat (meststoffen). Voordat de provincie Drenthe besluit over de vergunning worden eerst de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-11-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
25-01-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detainiveau
De installatie zal jaarlijks 616 duizend ton dierlijke mest verwerken. Laat goed zien hoe het productieproces in elkaar zit zodat de milieugevolgen duidelijk worden, zo adviseert de Commissie. Ga daarbij in op mogelijke grensoverschrijdende effecten, vanwege de korte afstand tot Duitsland.
Onderzoek daarnaast ook andere mogelijkheden voor het verwerken van mest. Beschouw een alternatief waarin ook andere organische stoffen, zoals reststromen van gewassen, worden verwerkt als er minder mest beschikbaar is dan verwacht. Ook adviseert de Commissie verschillende mogelijkheden uit te werken voor de energiehuishouding, luchtzuiveringsinstallaties en transport van mest en digistaat

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ir. Arjen Brinkmann
ing. Cor Coenrady

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nature Energy Biogas A/S

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe
Waterschap Vechtstromen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
C21.6 2018: oprichting van geïntegreerde chemische installatie, dwz installatie voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: organische basischemicaliën, anorganische basischemicaliën, fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), basisproducten voor gewasbescherming en van biociden, farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé, of explosieven.
D18.1 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie met capaciteit >=50 ton per dag voor de verwijdering van afval (anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7)

Bijgewerkt op: 25 jan 2023