3637. Beleidskader Milieu, provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant wil de milieuambities uit de omgevingsvisie uitwerken in nieuw beleid. Het beleid gaat onder meer over omgevingsveiligheid, luchtkwaliteit, geluid- en geurhinder, bodem, circulariteit en luchtvaart. De provincie wil een steeds duurzamer Brabant met een steeds schoner, gezonder en veiliger milieu. Voordat Provinciale Staten besluiten over het nieuwe beleid, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-02-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
17-03-2022 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
24-05-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
21-06-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
04-07-2022 Ter inzage legging MER
20-09-2022 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
Uit het milieueffectrapport blijkt dat de milieukwaliteit in Noord-Brabant zorgelijk is. Het rapport noemt daarom doelstellingen voor bijvoorbeeld geur en luchtkwaliteit en beleidsopties om deze doelstellingen te halen. De Commissie adviseert om duidelijker te maken hoe deze doelstellingen en beleidsopties samenhangen met ander beleid in de provincie, bijvoorbeeld voor de leefomgeving, gezondheid, economie, landbouw en mobiliteit. Dan is beter te beoordelen welke kansen er zijn voor een steeds duurzamer Brabant. Op meerdere punten is de beoordeling van milieueffecten in het rapport niet consistent. Bijvoorbeeld voor geur, de gevolgen voor de volksgezondheid en de manier waarop de provincie geluidhinder rond vliegvelden wil verminderen. Kijk hier nog eens goed naar, zegt de Commissie. De provincie neemt het advies over. Zij vult het rapport op korte termijn aan en laat het daarna opnieuw beoordelen door de Commissie.

Advies reikwijdte en detailniveau
Een goed idee, zegt de Commissie, om hiervoor een milieueffectrapport te maken. Belangrijk daarbij is om het Beleidskader en het milieueffectrapport duidelijk af te bakenen en om zicht te hebben op de relatie met ander provinciaal beleid. Bepaal per milieuthema een of meer doelstellingen, adviseert de Commissie. Hoe is bijvoorbeeld nu de geluidhinder en luchtkwaliteit, en waar streeft de provincie naar? Het milieueffectrapport kan daarna verschillende beleidsopties in beeld brengen, waarover de provincie weloverwogen keuzes kan maken.
De provincie gaat nu aan de slag met het milieueffectrapport. Daarna laat ze het rapport beoordelen door de Commissie en neemt ze een besluit over het Beleidskader.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
Wouter Schik, BSc, MA
ir. Marlies Verspui

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 20 sep 2022