3607. Bestemmingsplan Buitengebied Hattem

Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat de activiteiten die het bestemmingsplan mogelijk maakt leiden tot een toename van stikstofdepositie. Dit heeft negatieve gevolgen voor het Natura 2000-gebied de Veluwe. Daarom is voor de Omgevingsvisie een  plan-MER opgesteld. 

Procedure en adviezen

Toetsing
02-09-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. R.D. Aluvihare, BA. MDip LA
mw. ir. M.H. Fast
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. drs. B. Schepers

Voorzitter: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. drs. G. Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeenteraad van Hattem

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 13 okt 2021