3569. Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030, provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant wil de ambities over de landbouw- en voedseltransitie uit de Omgevingsvisie nader uitwerken in een Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Het beleid is gericht op meer evenwicht tussen economische, ecologische en maatschappelijke waarden. Voor het besluit hierover wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het op te stellen MER.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-04-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. dr. R. During
mw. ir. M.H. Fast
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. drs. R.A.M. van Woerden

Voorzitter: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. mr. drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj

Bijgewerkt op: 01 jun 2021