3541. Gebiedsontwikkeling Koningsdiep, provincie Fryslan

De provincie Fryslan wil 350 hectrare nieuwe natuur in het beekdal van de Alddjip (ook bekend als Koningsdiep) realiseren. Voor de plan- en besluitvorming over de herinrichting van het Koningsdiep wordt de procedure voor milieueffectrapportage doorlopen.   

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-01-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
15-02-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. drs. G.B. Dekker

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Fryslân

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 17 feb 2021