3500. Regionale energiestrategie Holland Rijnland

Dertig regio’s in Nederland stellen een regionale energiestrategie (RES) op. Een RES brengt in beeld hoe voldoende hernieuwbare energie kan worden opgewekt voor klimaatdoelen. In een pilot onderzoeken regio’s in Noord-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland, het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie en de Commissie samen hoe milieueffectrapportage kan worden ingezet bij een RES. Holland Rijnland wil in 2030 1,03 terawattuur (TWh) extra hernieuwbare elektriciteit opwekken en 1,11 TWh energie besparen. Ook wil de regio op een warmtenetwerk vanuit Rotterdam aansluiten en alternatieve warmtebronnen onderzoeken. Het milieueffectrapport geeft straks aan in welke gebieden duurzame energieopwekking (wind, zon en warmte) kan komen, wat de milieugevolgen zijn en of er randvoorwaarden nodig zijn. De Commissie keek op verzoek van de regio naar de benodigde inhoud van het op te stellen milieueffectrapport bij de regionale energiestrategie.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-08-2020 Adviesaanvraag
19-01-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De regio gaat in het rapport de milieugevolgen vergelijken van verschillende oplossingen voor de duurzame energieopwekking. De Commissie vindt dit een goede aanpak en adviseert ook de mogelijkheden voor concentratie van energieopwekking, of het meer inzetten op windenergie in plaats van zonne-energie te onderzoeken. Door dit onderzoek is straks een beter onderbouwde keuze mogelijk. Zij doet daarnaast een aantal suggesties voor de omgang met landschap. Zo vraagt zij in het milieurapport aandacht te besteden aan landschappelijke samenhang, en aan de impact van stapeling (cumulatie) van wind- en zonneparken, zoals in en rondom het Groene Hart.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. P. van der Boom, MA
mw. ir. Y.C. Feddes
dhr. dr. Th. Fens
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Samenwerkingsverband Holland Rijnland

Bevoegd gezag
Gemeente Leiden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 19 jan 2021