3474. Omgevingsvisie Geertruidenberg

De gemeente Geertruidenberg stelt een omgevingsvisie op. Deze bepaalt op hoofdlijnen de koers voor de toekomstige ontwikkeling van de fysieke ruimte in de gemeente. Het gaat daarbij onder andere om het buitengebied, bedrijventerrein en de kernen. Voor de besluitvorming over de omgevingvisie is een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
30-04-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
16-12-2020 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. D.J.F. Bel
dhr. drs. S.R.J. Jansen
mw. M.A.T. Meeuwissen
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Geertruidenberg

Bevoegd gezag
Gemeente Geertruidenberg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 23 nov 2020