Commissie m.e.r. komt naar Noord-Brabant

Nieuwsbericht | 10 november 2023

Op 2 november kwam de Commissie m.e.r naar het provinciehuis van Noord-Brabant om met medewerkers en bestuurders van de provincie, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten te spreken over de toekomst van de milieueffectrapportage, ook in relatie tot de Omgevingswet. Bekijk hier het videoverslag van de bijeenkomst.

Noord-Brabant staat voor grote ruimtelijke opgaven, die nog wel eens leiden tot bestuurlijke hoofdbrekens. Met de komst van de Omgevingswet is er ontzettend veel in beweging. Dat roept vragen op over de inzet van de milieueffectrapportage. “We kunnen het niet vanuit alle afzonderlijke overheden alleen doen. We hebben elkaar bestuurlijk en ambtelijk de komende tijd hard nodig”, aldus gedeputeerde Hagar Roijackers (portefeuillehouder Natuur, Milieu en Brabants Programma Landelijk Gebied). 

Volgens de voorzitter van de Commissie m.e.r., Hans Mommaas, is milieueffectrapportage veel meer dan een hoepel waar je op projectniveau doorheen moet springen. “We hebben het instrument hard nodig om de grote transitieagenda’s mogelijk te maken. Het instrument werkt goed in het begin van de besluitvormingsprocessen. Alle opgaven raken elkaar voortdurend. Je kunt jezelf verliezen in die complexiteit, of vooraf goed nadenken over hoe je de opgaven in samenhang met elkaar aanvliegt. Dat helpt ook in het politieke debat en bij de maatschappelijke participatie.”

De Commissie m.e.r. adviseert om op provinciaal niveau de programmalijnen af te stemmen op milieueffectrapportage, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘’moeder-m.e.r.’’ voor de omgevingsvisies van gemeenten. Zo kun je zaken en informatie aan elkaar vastknopen. Dat vergt wel vergaande samenwerking. “Hopelijk is dit het begin van een Gideons bende die Noord-Brabant in gaat om de opgaven samen bij de kop te pakken,” aldus Hans Mommaas.

Bekijk hier het videoverslag van de bijeenkomst.