Commissie m.e.r.

Commissie m.e.r. Jaarverslag 2022

Het position paper ter gelegenheid van 35 jaar Commissie voor de milieuefffectrapportage, inspireerde Hans Mommaas - toen nog PBL-directeur - om te solliciteren. Op 1 november 2022 startte hij als voorzitter van de Commissie m.e.r. Hans Mommaas trof een professioneel werkend bureau te midden van een breed netwerk van betrokken deskundigen. Belangrijk, gezien de grote, complexe en ingrijpende omgevingsvraagstukken waarmee Nederland de komende decennia te maken krijgt. De verduurzaming van de relatie tussen voedsel, landbouw en natuur; een meer circulair grondstoffengebruik; de ruimtelijke kwaliteit van stad en land. Daar liggen evidente kansen voor milieueffectrapportage als coördinerend instrument om de kwaliteit van de omgeving in samenhang en aan de voorkant van planprocessen in de gaten te houden.

2022 betekende ook de geboorte van de Ecologische Autoriteit. Hoe staat de Nederlandse natuur ervoor en wat moet er gebeuren om uit de stikstofcrisis te komen? Dat zijn grote maatschappelijke vragen waarbij politieke en economische belangen een belangrijke rol spelen. Midden in dat debat toetst de Ecologische Autoriteit onafhankelijk en onpartijdig de onderbouwing van de maatregelen die worden genomen om te (blijven) voldoen aan Europese regels om de natuur te beschermen. Met de adviezen van de Ecologische Autoriteit kunnen beleidsbepalers gefundeerde keuzes maken. De Ecologische Autoriteit maakt gebruik van ruim 35 jaar ervaring en kennis van de Commissie m.e.r. Die beproefde aanpak biedt houvast in turbulente tijden.

Wat ons internationale werkveld betreft, zijn we in 2022 langzaam uit de Covid pandemie geraakt en groeien we weer naar ons gebruikelijke activiteitenniveau. Opvallend is het aantal overeenkomsten dat we afsloten voor langjarige samenwerking: met de Centraal Afrikaanse Bosbouwcommissie, met de West Afrikaanse Economische en Monetaire Unie, met IGF, de Volta Basin autoriteit, Senegal en Jordanië. 2022 was ook het laatste jaar van de 2017 – 2022 samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. In een onafhankelijke evaluatie is teruggekeken op de impact van ons werk. We zijn trots op de zeer positieve eindconclusies. Een mooie basis voor het nieuwe tienjarenprogramma dat met ingang van 2023 start.

Adviezen Nederland

202247 verplicht65 vrijwillig
202179 verplicht81 vrijwillig
202052 verplicht82 vrijwillig

Activiteiten Internationaal

202210 adviezencapaciteitsontwikkeling 22 landen/regio's
202123 adviezencapaciteitsontwikkeling 16 landen/regio's
202032 adviezencapaciteitsontwikkeling 20 landen/regio's

Hans Mommaas, nieuwe voorzitter

Positieve evaluatie vijfjarenprogramma

2022 was het laatste jaar van onze vijfjarenovereenkomst met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een team van Wageningen University & Research heeft in opdracht van het ministerie de relevantie, coherentie, effectiviteit en impact van ons werk geëvalueerd. Op basis van gesprekken met partners in binnen- en buitenland, lokale overheden, ambassades en bezoek aan twee landen zijn de evaluatoren tot een zeer positief oordeel gekomen. Met name dat we onze expertise goed aansluiten op de lokale context wordt bijzonder gewaardeerd. Uiteraard is er ook een aantal suggesties en leerpunten. Daar gaan we de komende jaren mee aan de slag. Want mede op basis van deze evaluatie heeft het ministerie besloten om een nieuwe subsidieovereenkomst af te sluiten voor de komende tien jaar!

Hans Mommaas blikt terug op 2022

In 2022 is Hans Mommaas voorzitter geworden van de Commissie m.e.r., hij blikt terug op een veelbewogen maar succesvol jaar.

Animatie serie over de 6 stappen in het m.e.r.-proces afgerond: inmiddels 45.000 views

Me(e)r dan ooit Symposium en position paper ter ere van 35-jarig bestaan Commissie m.e.r.

Herhuisvesting voor een dam: hoe regelen ze dat in Guinee?

Tanya van Gool, voorzitter Internationaal, heeft met een internationale werkgroep Guinee bezocht voor de beoordeling van een resettlement action plan voor de Koukoutamba dam.

Een MER voor nationale windturbinenormen

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat vroeg de Commissie om advies over nieuwe nationale regels voor windparken. Voordat normen voor bijvoorbeeld geluid en slagschaduw worden vastgesteld, is eerst een plan-MER nodig, oordeelde de Raad van State in juni. De Commissie adviseerde de staatssecretaris om een breed scala aan alternatieven te onderzoeken, zodat zij een afgewogen keuze over de nieuwe normen kan maken. Het MER komt in 2023 voor advies naar de Commissie.

Ecologische Autoriteit van start

Meer aandacht nodig voor sociale aspecten van mijnbouw

Samen met het ministerie van Mijnbouw en IGF (wereldwijde organisatie van overheden voor verantwoorde mijnbouw) hebben wij het Mining ESIA Tool (MET) toegepast in Burkina Faso. In een MET gaan overheid, private sector en het maatschappelijk middenveld met elkaar in gesprek over de verbetering van milieu- en sociale effectrapportage voor mijnbouw. In Burkina Faso liet de MET onder andere zien dat er meer aandacht nodig is voor sluiting en rehabilitatie van mijnen. En dat sociale effecten nog te weinig worden meegenomen. Over dit laatste hebben we op verzoek van het ministerie van Mijnbouw inmiddels een follow-up workshop verzorgd.

Ruwan Aluvihare over meerwaarde milieueffectrapportage op diepste punt van Nederland

8.000 woningen bouwen op het diepste punt van Nederland verstandig? Ruwan laat zijn licht hier op schijnen vanuit het perspectief van de milieueffectrapportage.

De toegevoegde waarde van milieueffectrapportage voor WWF programma's

Sinds een aantal jaren werken WWF-NL en de Commissie samen bij het versterken van milieueffectrapportage in diverse landschappen. Moniek Wulms van WWF vertelt wat dit in Paraguay heeft opgeleverd.

MER bij een programma geeft houvast

Het programma is één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Een milieueffectrapport bij een programma geeft inzicht in de uitvoerbaarheid en helpt bij het nemen van een goed besluit. Zo wordt duidelijk hoe de doelstelling haalbaar is, naast een goed inzicht in de milieugevolgen. De eerste ervaringen leren dat het nog een puzzel is om het milieueffectrapport goed te benutten. De factsheet Een goed programma met m.e.r. komt daarom binnenkort online op onze website.

1e fase IAIA publicatie: internationale richtlijnen strategisch m.e.r. voor energietransitie

Veel interesse voor De commissie gaat naar ... Kennismiddagen in de provincies over milieueffectrapportage en de Omgevingswet

Milieueffectrapportage voor de olie – en gassector in Senegal

Na een aantal jaren van voorbereiding, is in 2022 de strategische milieueffectrapportage voor de olie- en gassector van start gegaan. Een belangrijke stap voor een meer verantwoorde ontwikkeling van de sector: integratie van klimaat, biodiversiteit, sociale effecten en eerlijke verdeling van opbrengsten. Naast het agenderen van inhoudelijke onderwerpen helpt milieueffectrapportage bij de organisatie van het proces, met name voor participatie en transparantie. Wij coachen de stuurgroep, bestaande uit de ministeries van Energie en van Milieu, met het vormgeven van dit proces en de multi-stakeholder samenwerking.

RES + MER = basis voor keuzes

In april 2022 werd duidelijk dat regionale energiestrategieën (RES 2.0) bijna altijd m.e.r.-plichtig zijn. Milieueffectrapportage bij een RES helpt bij het maken van keuzes over zonnevelden en windparken, waar en onder welke voorwaarden. Ook voor de vergunningverlening zijn die keuzes nodig. Door al in een vroeg stadium onderzoek te doen naar de effecten van duurzame energieprojecten op natuur, landschap en leefomgeving wordt de impact duidelijk, komen milieuvriendelijker oplossingen in beeld en weet iedereen of het plan ook uitvoerbaar is.

Online cursus: introductie strategische milieueffectrapportage

In veel landen groeit de m.e.r. praktijk voor (strategische) plannen. De Commissie heeft daarom een online introductie cursus ontwikkeld. Anita Ainomugisha van het m.e.r. agentschap in Oeganda heeft de cursus gevolgd.

Lancering: Fiets mee met de Commissie! Routes waarbij je al fietsend langs tal van Commissie m.e.r. projecten komt

Publicatie 25 years of SEA: personal reflections on recent progress, current status and future prospects

Meer feiten, cijfers, adviezen Nederland

In totaal 112 uitgebrachte adviezen in 2022

Voldoende informatie blijft een uitdaging

Het aanleveren van voldoende informatie bleek ook in 2022 weer een uitdaging.

Reikwijdte en Detailniveau

Voor 35 van de 36 ingediende Notities Reikwijdte en Detailniveau (NRD) adviseerde de Commissie om de onderzoeksagenda uit te breiden. Onder andere op het vlak van alternatieven, natuur, gezondheid, klimaat en energie, constateerden wij dat de onderzoeksagenda in de NRD onvoldoende was om alle essentiële informatie in beeld te kunnen brengen.

Toetsing

Van 6 van de 48 milieueffectrapporten, concludeerde de Commissie dat alle informatie aanwezig was om het milieubelang goed mee te kunnen wegen. Helaas misten we dus in 42 milieuefffectrapporten informatie die essentieel is voor besluitvorming. Als de Commissie informatie mist, wordt het bevoegd gezag uitgenodigd om het milieueffectrapport aan te vullen. In 2022 is dit voor 17 van de 42 milieuefffectrapporten gedaan. Deze aanvullingen hebben we vervolgens weer getoetst, waarna 8 van de 17 rapporten volgens de Commissie voldoende informatie bevatten voor een zorgvuldige besluitvorming.

Deze cijfers zijn vergelijkbaar met andere jaren, een trend die we graag helpen keren. Want meer dan 35 jaar m.e.r. praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat een goede milieueffectrapportage - met de juiste informatie - bijdraagt aan een vlot proces, betrokken partijen, transparante besluitvorming en daarmee aan een duurzame investering.

Milieueffectrapportage voor omgevingsvisies

In de aanloop naar het van start gaan van de Omgevingswet per 1 januari 2024, adviseert de Commissie steeds vaker over milieueffectrapportages voor omgevingsvisies. Aangezien het opstellen van omgevingsvisies voor provincies en gemeenten redelijk nieuw is, vindt de Commissie het belangrijk om naast onze advisering, ook tijd te steken in kennisoverdracht over waar een goed milieueffectrapportage voor een omgevingsvisie uit bestaat.

Toch blijkt ook hier de praktijk weerbarstiger dan gedacht. Want helaas heeft de Commissie in alle 9 toetsingsadviezen die zij in 2022 heeft uitgebracht, moeten constateren dat relevante informatie ontbrak. Het betrof met name informatie over: ambities en doelen, onderbouwing van het voornemen, te onderzoeken alternatieven, en de navolgbaarheid van de effectbeschrijving.

Betrek de burger en belanghebbende, geef zienswijzen aandacht

In een goede milieueffectrapportage blijkt de participatie van burgers en belanghebbenden vaak cruciaal. Het gaat niet alleen om het creëren van draagvlak, maar ook om het betrekken van nog onbekende informatie die relevant is voor het plan of project. Daarom is per wet geregeld dat belanghebbenden 'zienswijzen' kunnen indienen. De inhoudelijke en procedurele beantwoording hiervan is de taak van het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag bepaalt ook of de zienswijzen wel of niet aan de Commissie ter beschikking gesteld worden. De Commissie kan vervolgens naar zienswijzen verwijzen in haar advies.

In de praktijk stuurt het bevoegd gezag met name in het traject ter voorbereiding op de milieueffectrapportage de zienswijzen door. In 2022 is in bijna 80% van de RD-adviezen de Commissie gevraagd om de zienswijzen mee te nemen bij het opstellen van haar advies. Er is niet veel verschil of het bevoegd gezag een gemeente, provincie, het Rijk of waterschap is.

Bij de toetsing van het milieueffectrapport wordt de Commissie nog maar in iets meer dan de helft van de gevallen gevraagd de zienswijzen te betrekken. Het Rijk heeft in 4 van de 5 gevallen de zienswijzen ter beschikking gesteld, provincies en gemeenten deden dit voor iets meer dan de helft en een waterschap heeft 1 keer gevraagd de zienswijzen mee te nemen.

Passende beoordeling

In het milieueffectrapport wordt bepaald of een plan of project significante gevolgen heeft voor Natura 2000 gebieden. Als niet kan worden uitgesloten dat een plan of project significante gevolgen heeft, dan moet een Passende beoordeling worden gemaakt. Daarin wordt dieper ingegaan op de gevolgen voor Natura 2000-gebieden. In 2022 is bij 25 milieueffectrapporten een passende beoordeling opgesteld. Ondanks dat ontbrak in meer dan de helft van deze rapporten een goede uitwerking van de effecten voor Natura 2000. In twee gevallen ontbrak een Passende beoordeling bij het milieueffectrapport, waar deze volgens de Commissie wel gemaakt had moeten worden.

Meer feiten, cijfers, adviezen Internationaal

In het buitenland doen wij deels hetzelfde werk als in Nederland, namelijk advisering over reikwijdte en detailniveau en toetsing van milieueffectrapporten. Daarnaast besteden wij een groot deel van onze tijd aan andere activiteiten zoals advisering over m.e.r. wet- en regelgeving, coaching van strategische m.e.r.-processen, training van m.e.r.-autoriteiten en NGO's, en screening van projectvoorstellen op lokale m.e.r.-plicht.

Sinds een aantal jaren zijn wij ook actief betrokken bij Nederlandse faciliteiten voor de hulp- en handel-agenda van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wij adviseren de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en Invest International over de rol van milieueffectrapportage in de projectvoorstellen, lokale m.e.r.-plicht, het te volgen m.e.r.-proces en de kwaliteit van rapporten.

10 adviezen / m.e.r.-coachingstrajecten

25 capaciteitsontwikkelingtrajecten / activiteiten

chart
chart
chart
chart

Kennis & Communicatie

3.055 abonnees op de nieuwsbrieven

1.028 volgers op twitter

599.435 websitebezoeken

70 presentaties

10 publicaties

3 video's en 496 abonnees

1 podcast

Organisatie

38 werknemers =24 vrouwen14 mannen128 deskundigen =

15,7 fte Nederland +

11,9 fte Internationaal +

2,8 fte Backoffice =

30,4 fte

LEEFTIJDSOPBOUW

30-39 jaar 7

40-49 jaar 9

50-59 jaar 13

60-70 jaar 9

109 Nederland +

19 Internationaal

organogram 31 december 2022

Organogram

Financiën

Uitgaven

€ 2.858.050 Nederland

€ 2.180.370 Internationaal DGIS/Buitenlandse Zaken

€ 55.094 Internationaal overig

€ 389.160 Ecologische Autoriteit

Alle bedragen zijn in euro's

Nederland 2022 2021
Personeelskosten 1.592.706 1.652.288
Vergoedingen werkgroepen (projectkosten) 1.032.061 1.423.031
Afschrijvingskosten 9.654 17.913
Huisvesting 100.743 116.064
Kantoorkosten 16.521 20.285
Automatisering 36.776 47.569
Algemene kosten 69.589 37.414
Onvoorzien - -
Totale lasten 2.858.050 3.314.564
Opbrengst binnenland 2.619.234 3.785.470
Overige baten 27.883 21.641
Totale baten 2.647.117 3.807.111
Saldo -210.933 492.547
Aantal adviezen 112 160
Internationaal DGIS/Buitenlandse Zaken 2022 2021
Personeelskosten 1.645.970 1.586.731
Vergoedingen werkgroepen (projectkosten) 288.621 237.356
Afschrijvingskosten 10.496 18.074
Huisvesting 115.601 124.887
Kantoorkosten 13.612 14.480
Automatisering 54.328 58.623
Algemene kosten 51.742 41.320
Onvoorzien - 22.205
Totale lasten 2.180.370 2.103.676
Bijdragen overheid (BuZa, DGIS) 2.181.264 2.097.124
Rente/bankkosten en bijzondere baten - 3.648
Totale baten 2.181.264 2.100.772
Saldo 894 -2.904
Internationaal overig 2022 2021
Personeelskosten 38.738 13.401
Vergoedingen werkgroepen (projectkosten) 16.356 2.736
Totale lasten 55.094 16.137
Totale baten internationale adviezen 49.426 6.815
Saldo -5.668 -9.322
Ecologische Autoriteit 2022
Personeelskosten 201.284
Vergoedingen werkgroepen (projectkosten) 19.193
Initiële kosten 53.360
Huisvesting 34.050
Kantoorkosten 4.078
Automatisering 24.394
Algemene kosten 34.575
Kenniskosten 18.226
Totale lasten 389.160
Opbrengsten binnenland 389.160
Overige baten -
Totale baten 389.160
Saldo -

Missie en visie

Missie

De Commissie voor de milieueffectrapportage is een bij wet ingestelde onafhankelijke 'not-for-profit'-kennisorganisatie op het gebied van milieu- en omgevingseffecten. Ze gebruikt deze kennis voor het adviseren en ondersteunen van Nederlandse en buitenlandse overheden bij het integreren in besluitvorming van milieu, klimaat en leefomgeving in brede zin. Dit doet ze op gezaghebbende, integere en transparante wijze.

Visie

Door het werk van de Commissie beschikken overheden bij hun besluiten over de noodzakelijke kennis over milieu, klimaat en leefomgeving in brede zin. Hierdoor zijn besluiten van de overheid van betere kwaliteit, beter onderbouwd en breder gedragen. Daarmee levert de Commissie een bijdrage aan de integrale omgevingskwaliteit en duurzame ontwikkeling in Nederland en daarbuiten.