Thema Veehouderij

Veelgestelde vragen

Wat zijn belangrijke milieuaspecten in een MER voor veehouderij?

In vrijwel elk geval zijn de volgende hoofdpunten:

 • ammoniak
 • geur
 • fijnstof
 • gezondheidsrisico's.

De bedrijfsspecifieke situatie bepaalt of er nog andere hoofdpunten spelen. Als een bedrijf bijvoorbeeld veel verhard oppervlak heeft en in een gebied ligt met een specifieke waterdoelstelling, kan water een hoofdpunt zijn. Energie is een hoofdpunt als de initiatiefnemer ook een grote mestverwerkinginstallatie plaatst.

 

Welke informatie bevat een R&D-notitie voor veehouderij?

Ieder MER is anders en kent andere aandachtspunten. Inhoudelijk is dus een sluitend overzicht van onderdelen niet mogelijk. Het is wel mogelijk aan te geven welke informatie nodig is om te voldoen aan het doel van een notitie reikwijdte & detailniveau (R&D).

1. Inleiding met het doel en aanleiding

 • Het voornemen: de huidige, feitelijke situatie op de locatie en de toekomstige dieraantallen, de aanleiding en motivatie daarvoor.
 • Welke besluiten moeten voor de activiteit genomen worden en aan welk besluit is het MER gekoppeld.

2. Een overzicht van relevante regelgeving en beleid en de consequenties daarvan voor het voornemen. Kijk daarbij naar alle relevante bestuurslagen (Europa, rijk, provincie, gemeentelijk).

3. Een beschrijving van het voornemen en alternatieven:

 • Kaartmateriaal met een duidelijke maatvoering, met daarop aangegeven de locatie en gevoelige objecten in de omgeving.
 • Indien van toepassing de totale opslagcapaciteit voor bijproducten en de hoeveelheid die de initiatiefnemer verwacht op jaarbasis door te voeren. Het gaat zowel om (natte) bijproducten die worden gevoerd als producten die als covergistingsmateriaal worden toegepast.
 • Het voorkeursalternatief: welk alternatief wil de initiatiefnemer gaan uitvoeren? Aandachtspunten hierbij zijn:
  • een (bouw- of milieu)tekening waarop maatvoeringen, aantal ierplaatsen, beoogde RAV-systemen en de emissiepunten staan
  • welk voer krijgen de dieren
  • wel/geen mestvergisting en/of mestverwerking.

4. Een beschrijving van de milieueffecten. Vergelijk daarbij de alternatieven met elkaar op hetzelfde detailniveau, liefst in een overzichtelijk schema:

 • De belangrijkste milieueffecten zijn in de meeste gevallen in ieder geval ammoniak, geur, fijnstof en risico's voor de gezondheid van omwonenden (endotoxinen, zoönosen).
 • Daarnaast geluid en verkeer, energie, water, veiligheid, veeziekten, natuur, landschap en cultuurhistorie.

 

Welke informatie bevat een MER voor veehouderij?

Een MER voor veehouderij bevat informatie over:

 • De berekening van verzurende en vermestende depositie, achtergrondconcentraties en kritische depositiewaarden in relatie tot de effecten op natuur.
 • De effecten van mestbewerking en -verwerking.
 • Onderzoek naar de emissie van fijnstof.
 • Berekening van (cumulatieve) geurhinder.
 • Een beschrijving van de risico's voor de volksgezondheid aan de hand van actuele kennis. Beschrijf en onderbouw in ieder geval alle hygiënemaatregelen die worden getroffen om verspreiding van ziektekiemen te voorkomen.
 • Een uitwerking en vergelijking van de gepresenteerde alternatieven in één overzicht.
 • Een uitwerking van de referentiesituatie.

 

Moet ik naar cumulatieve gevolgen kijken?

 • Cumulatie is een beoordelingsaspect in het kader van m.e.r. en moet dus altijd worden bekeken.
 • Volgens de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) wordt alleen naar cumulatieve geurhinder gekeken als de gemeente een quickscan uitvoert ter voorbereiding op gemeentelijke normstelling. In overige gevallen blijft de cumulatieve geurhinder buiten beschouwing bij toetsing aan de Wgv.
 • Als grote of veel veehouderijen op korte afstand van elkaar liggen, bijvoorbeeld in landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's), dan kunnen overbelaste situaties ontstaan. De Commissie vraagt dan naar een cumulatieberekening voor geur op basis van het model V-Stacks Gebied.

 

Moeten alternatieven en varianten worden uitgewerkt?

Alle alternatieven die de initiatiefnemer overweegt moeten op milieueffecten onderzocht worden. Alternatieven die op voorhand niet haalbaar zijn hoeven niet uitgewerkt te worden.

Als er veel combinaties van bedrijfsonderdelen mogelijk zijn, werk dan de meest logische combinaties van bedrijfsonderdelen (bijvoorbeeld stalsysteem en vorm van mestverwerking) als basisalternatieven uit. Varianten die slechts op onderdelen van de beschreven alternatieven verschillen hoeven alleen uitgewerkt te worden voor die onderscheidende onderdelen.

Neem belangrijke veranderingen in de nabije toekomst in de te beschrijven alternatieven en varianten op. Dit zijn bijvoorbeeld plannen voor een mestbewerkingsinstallatie. Als de initiatiefnemer dit niet doet, loopt hij het risico dat er voor deze wijziging opnieuw een m.e.r. doorlopen moet worden.

 

Moet ik de gevolgen op natuur onderzoeken als het bedrijf in een LOG ligt?

In landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) krijgt de ontwikkeling van landbouw de ruimte. In de praktijk blijkt dat deze gebieden niet zó zijn aangewezen dat op voorhand effecten op natuur zijn uit te sluiten. Door de huidige bedrijfsgrootte kunnen wijziging of nieuwvestiging van bedrijven ook ver buiten het LOG nog gevolgen hebben voor natuur. Dit speelt vooral als er Natura 2000-gebieden of kwetsbare natuurgebieden in de buurt zijn. Daarnaast kunnen beschermde soorten ook op intensief gebruikte landbouwgronden voorkomen. In het MER moet een initiatiefnemer daarom onderzoek uitvoeren naar de gevolgen voor natuur.

 

Wat moet er over gezondheid in een MER voor veehouderij?

Bij plannen en projecten waar veehouderij een rol speelt is het advies in het MER de mogelijke gevolgen voor gezondheid te beschrijven. Verandering in het leefmilieu hoort hier ook bij. Het gaat vooral om:

 • Luchtkwaliteit (fijnstof afkomstig van verkeer en uit veehouderijen).
 • Geur
 • Geluid
 • Risico op infectieziekten (zoönosen, antibiotica resistentie en endotoxinen).

Breng woningen en andere gevoelige bestemmingen in beeld en beschrijf het lokaal gezondsheidsbeleid en/of beleid rond leefomgevingskwaliteit, bijvoorbeeld gemeentelijk geurbeleid.
Omdat er veel onzeker is over de relatie gezondheid - intensieve veehouderij, adviseert de Commissie om: 

 

Is een megastal in de buurt slecht voor mijn gezondheid?

Een deel van de ziektes in Nederland wordt veroorzaakt door milieufactoren. Voor veehouderij en gezondheid gaat het om luchtkwaliteit (fijn stof), geur, geluid en het risico op infectieziekten (zoönosen, antibioticaresistentie en endotoxinen). Er is nog veel onzeker over het risico op infectieziektes. Een goede onderbouwing van afstandsadviezen ontbreekt bijvoorbeeld nog.