Thema Veehouderij

Praktijk & publicaties

Duurzaamheid intensieve veehouderij: onderzoek 2013

De Algemene Rekenkamer onderzocht in vervolg op een onderzoek in 2008 de duurzaamheid van de intensieve veehouderij in Nederland. Daarbij is gekeken…

Veehouderij en m.e.r.-beoordeling

Op 27 juli 2011 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een opmerkelijke uitspraak over een geitenhouderij in Ambt Delden .…

Lees verder in veehouderijmerbeoordeling

Handreiking (co)-vergisting mest

Co-vergisting van mest wordt gezien als een optie om enerzijds energie uit biomassa te produceren en anderzijds mest te verwerken tot een stabiel…

Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof

toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000. Een Alterra-rapport

Verslag themabijeenkomst Gezondheid in m.e.r. - 14 november 2013

Het belang van het betrekken van gezondheidseffecten bij m.e.r. en bij de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen wordt steeds breder onderkend. Onlangs…

Onderzoek naar mogelijke effecten intensieve veehouderij op gezondheid

Eindrapport van onderzoek naar de mogelijke effecten van intensieve veehouderijen op de gezondheid van omwonenden. Het onderzoek bestaat uit…

Factsheets