Thema Natuur

Praktijk & publicaties

Duurzaamheid intensieve veehouderij: onderzoek 2013

De Algemene Rekenkamer onderzocht in vervolg op een onderzoek in 2008 de duurzaamheid van de intensieve veehouderij in Nederland. Daarbij is gekeken…

Handreikingen Habitatrichtlijn

De Europese Commissie heeft twee handreikingen over de toepassing van art. 6 van de Habitatrichtlijn. In art. 6 is het gebiedsbeschermingsregime opgenomen…

Algemene Handreiking Natuurbeschermingswet 1998

De Algemene Handreiking Natuurbeschermingswet 1998 is een hulpmiddel bij activiteiten in of in de buurt van een Natura 2000-gebied…

Vogels en wegverkeer in m.e.r.

Voor het beschrijven van de effecten van een plan of project voor het milieu zijn uit wetenschappelijke onderzoeken vuistregels af te leiden.…

Ecologische basisinformatie voor projecten in en nabij Noordzee

Shortlist Ecologische Monitoring Windmolenparken op Zee Het project Shortlist Ecologische Monitoring Windmolenparken op Zee  is een…

TNO-rapport Onderwatergeluid

TNO heeft het onderzoeksrapport Assessment of natural and anthropogenic sound sources and acoustic propagation in the North Sea (februari 2009)…

Beschermingsstatus van dieren en planten 2013

De wettelijke bescherming van soorten spoort niet altijd met de bedreiging. Er zijn soorten beschermd die niet bedreigd zijn. Zo zijn bijna alle soorten…

Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof

toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000. Een Alterra-rapport

Verslag themabijeenkomst Gezondheid in m.e.r. - 14 november 2013

Het belang van het betrekken van gezondheidseffecten bij m.e.r. en bij de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen wordt steeds breder onderkend. Onlangs…

Development of a framework for appropriate assessment of Dutch offshore wind farm

T.C. Prins et al (2008). Deltares rapport Z4513. Studie met een aanpak voor de omgang met een ‘Passende beoordeling’ in m.e.r.-procedures…

A methodological update of the Framework for the Appropriate Assessment of the ecological effects of Offshore Windfarms at the Dutch Continental Shelf Deltares

Boon et al. (2012), Deltares, kenmerk 1205107. Deze studie geeft een aanpak voor de omgang met een ‘Passende beoordeling’ in m.e.r.-procedures…

Assessment of natural and anthropogenic sound sources and acoustic propagation in the North Sea

Ainslie, M.A. et al. (2009). TNO report TNO-DV 2009 C085. Deze studie geeft een inventarisatie van bronnen van onderwatergeluid in de Noordzee en…

Berekeningen onderwatergeluid voor heiwerkzaamheden offshore windpark Gemini

De Jong en Binnerts (2013) TNO, kenmerk 052.01416 short list onderzoek Deze studie is een goed voorbeeld van berekeningen van onderwatergeluid…

Praktijkvoorbeelden

Jachthaven Herkingen

Jachthaven Herkingen

Een voorbeeld van zorgvuldig onderzoek naar de effecten voor Natura 2000 is het MER en de passende beoordeling over de uitbreiding van Jachthaven Herkingen naast het Natura 2000-gebied Grevelingen.

 

IJburg: vroegtijdige aandacht voor effecten op natuur

IJburg: vroegtijdige aandacht voor effecten op natuur

Vroegtijdige aandacht voor natuur werpt zijn vruchten af bij Woningbouwproject IJburg. Door op tijd de juiste maatregelen te nemen, worden negatieve gevolgen voor een gebied met belangrijke waternatuur voorkomen. Dit is bevestigd door de Raad van State.

 

Cahiers

Natuur

Natuur

In een MER worden de gevolgen van een initiatief op het milieu, waaronder de natuur, beschreven. Natuureffecten zijn niet altijd makkelijk te voorspellen. Bovendien bestaat er veel wet- en regelgeving. Het Cahier Natuur beschrijft hoe met effecten op natuur kan worden omgegeaan en hoe rekening gehouden kan worden met wet- en regelgeving. De beoordeling van gevolgen op Natura 2000-gebieden speelt hierbij een belangrijke rol. Verder worden tips, vuistregels en praktijkvoorbeelden gegeven.